Monografia naukowa autorska
Autor: Krzysztof Bartczak

Bariery rozwojowe handlu elektronicznego

Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Stanisław Wrycza
dr Klaudia Pujer
25 pkt za autorstwo monografii
ISBN: 978-83-65374-02-8  (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-03-5 (druk)
Data wydania: marzec 2016

POBIERZ

Spis treści

Rozdział 1.  Istota e-biznesu. 9

Uwagi wprowadzające.. 11

1.1. Pojęcie e-biznesu.. 11

1.2. Historia i rozwój e-biznesu w Polsce i na świecie.. 15

1.3. Podstawy prawne funkcjonowania e-biznesu.. 20

1.4. Rodzaje i modele e-biznesu.. 25

1.5. Zalety i wady e-biznesu.. 30

Rozdział 2.  Specyfika handlu  elektronicznego. 33

Uwagi wprowadzające.. 35

2.1. Pojęcie e-handlu.. 35

2.2. Geneza i rozwój e-handlu.. 43

2.3. Podstawowe uregulowania prawne dotyczące handlu elektronicznego.. 48

2.4 Formy i modele e-handlu.. 53

2.5 Korzyści związane z e-handlem… 59

Rozdział 3. Rynek handlu  elektronicznego w Polsce i na świecie. 65

Uwagi wprowadzające.. 67

3.1 E-handel na świecie i w Europie.. 67

3.2 E-handel w Polsce.. 72

3.3 Kwestie teoretyczne dotyczące barier w rozwoju sektora e-handlu.. 77

Rozdział 4. Metodologia badania. 85

Uwagi wprowadzające.. 87

4.1 Cel i przedmiot badań.. 88

4.2 Problemy i hipotezy badawcze.. 89

4.3 Metody badań.. 90

4.4 Organizacja badań.. 91

Rozdział 5. Analiza danych zastanych. 93

Uwagi wprowadzające.. 95

5.1. Prezentacja danych zastanych.. 95

Rozdział 6. Prezentacja wyników badań własnych. 109

Uwagi wprowadzające.. 111

6.1 Charakterystyka grupy objętej badaniem… 111

6.2 Bariery rozwoju handlu internetowego w opinii przedstawicieli badanych firm… 118

6.3 Wnioski  132