Monografia naukowa autorska
Autor: Anita Kucharska

Polskie prawo wobec przemocy w rodzinie. Próba analizy wybranych zagadnień


Recenzenci:
dr hab. Jadwiga Hanisz
dr Klaudia Pujer
25 pkt za publikację
ISBN:  978-83-65690-00-5 (wersja elektroniczna)
Data wydania: październik 2016 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-02-9 (wersja drukowana)
Data wydania: listopad 2016 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ –WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ –WIDOK STRONY

Spis treści

ROZDZIAŁ 1.CHARAKTERYSTYKA ZAGADNIENIA PRZEMOCY

 • UWAGI OGÓLNE
 • DEFINICJA PRZEMOCY
 • FORMY PRZEMOCY
 • PRZEMOC W RODZINIE A PRZEMOC DOMOWA
 • PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 2. ZJAWISKO PRZEMOCY W POLSKICH RODZINACH – DIAGNOZA

 • STATYSTYKI POLICJI
 • PRZEPROWADZONE BADANIA
 • PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH WYNIKÓW BADAŃ
 • Stereotypy – przemoc wobec dorosłych
 • Pośredni świadkowie przemocy
 • Bezpośredni świadkowie przemocy
 • Ofiary
 • Sprawcy
 • Zależność między byciem ofiarą a byciem sprawcą
 • Całkowity brak kontaktu z przemocą w rodzinie
 • Wpływ alkoholu na występowanie przemocy w rodzinie
 • Postawy wobec oferowanej pomocy oraz ocena jej skuteczności
 • PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 3.USTAWODAWSTWO W POLSCE A KWESTIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 • UWAGI OGÓLNE
 • NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
 • USTAWA Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE
 • Uwagi ogólne
 • Nowelizacje ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Akty wykonawcze do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy oraz użyte definicje
 • PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 4. PRAWO WOBEC OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

 • UWAGI OGÓLNE
 • USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE – ZAKRES PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OSÓB
 • DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ
 • PRAWO KARNE A SYTUACJA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE
 • Uwagi ogólne
 • Rodzaje przestępstw mogących wystąpić w przypadku zaistnienia przemocy
 • w rodzinie
 • Przepisy służące izolacji sprawcy od pokrzywdzonego
 • Uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu
 • sądowym
 • PRAWO CYWILNE A SYTUACJA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE
 • Uwagi ogólne
 • Przepisy możliwe do wykorzystania

ROZDZIAŁ 5. PRAWO WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

 • UWAGI OGÓLNE
 • USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE – ZAKRES PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OSÓB
 • STOSUJĄCYCH PRZEMOC
 • PRZEGLĄD PRAKTYCZNYCH INFORMACJI O PROGRAMACH KORYGUJĄCO-EDUKACYJNYCH W OPARCIU
 • O DANE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 6. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ W ŚWIETLE USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

 • UWAGI OGÓLNE
 • ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH PODMIOTÓW
 • KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
 • ZESPÓŁ MONITORUJĄCY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
 • ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPA ROBOCZA
 • PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”
 • PODSUMOWANIE