Monografia naukowa autorska
Autor: Agnieszka Pasternak

Zarządzanie funduszami unijnymi a rozwój przedsiębiorczości w gminach województwa śląskiego

Redaktor prowadzący: dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. Anna Barcik
dr hab. inż. Joanna Nowakowska-Grunt
25 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65690-11-1 (wersja elektroniczna)
Data wydania: październik 2016 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-12-8 (wersja drukowana)
Data wydania: listopad 2016 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

ROZDZIAŁ 1. ISTOTA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZARZĄDZANIU ADMINISTRACJĄ SAMORZĄDOWĄ

1.1. POJĘCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I JEJ ZAKRES W ORGANIZACJACH SAMORZĄDOWYCH

1.2. KONCEPCJA NOWEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI SAMORZĄDOWYMI

1.3. STRUKTURA I ROZWÓJ ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH

1.4. ROLA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W STYMULOWANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W REGIONIE

ROZDZIAŁ 2. FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ JAKO NARZĘDZIE POLITYKI REGIONALNEJ

2.1. STOWARZYSZENIE POLSKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI, CELE I OGÓLNE ZASADY UKŁADU

EUROPEJSKIEGO

2.2. PODSTAWOWE ASPEKTY NEGOCJACJI AKCESYJNYCH – HARMONIZACJA POLSKIEGO PRAWA

2.3. CELE I ZASADY TRAKTATU AKCESYJNEGO

2.4. PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007-2013

2.5. NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007-2013 WSPIERAJĄCE WZROST

GOSPODARCZY I ZATRUDNIENIE

2.6. FUNDUSZE W POLSCE W OKRESIE PRZEDAKCESYJNYM

2.7. FUNDUSZE UNIJNE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2007-2013

2.8. NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

ROZDZIAŁ 3. ZAKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNIJNYCH W GMINACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

3.1. KRYTERIA PODZIAŁU ŚRODKÓW UNIJNYCH NA POSZCZEGÓLNYCH SZCZEBLACH SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

3.2. PROCEDURY WNIOSKOWANIA NA POZIOMIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO O PRZYDZIAŁ

ŚRODKÓW W GMINIE

3.3. ROZWÓJ GMIN W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WARUNKACH INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

3.4. SYSTEM KONTROLI WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

ROZDZIAŁ 4. PROGRAMY ROZWOJU WYBRANYCH GMIN WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPIERANE FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ – BADANIA WŁASNE

4.1. KIERUNKI ZMIAN W GMINACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PRZY UDZIALE ŚRODKÓW

POMOCOWYCH

4.2. PROGRAM ROZWOJU MIASTA SOSNOWCA NA LATA 2007-2013

4.3. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DĄBROWY GÓRNICZEJ

4.4. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BĘDZINA

4.5. OCENA EFEKTÓW WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNIJNYCH WYBRANYCH GMIN WOJEWÓDZTWA

ŚLĄSKIEGO

ROZDZIAŁ 5. OCENA DETERMINANT WPŁYWAJĄCYCH NA POZYSKANIE FUNDUSZY UNIJNYCH I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GMIN

5.1. CEL I ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ SKIEROWANYCH DO ZARZĄDZAJĄCYCH GMINAMI

5.2. POZIOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORGANIZACYJNEJ BADANYCH GMIN WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

A EFEKTYWNOŚĆ W ZAKRESIE POZYSKIWANIA DOTACJI UNIJNYCH – WYNIKI ANALIZY

STATYSTYCZNEJ

5.3. OCENA DZIAŁAŃ ZARZĄDZAJĄCYCH GMINĄ PRZEZ MIESZKAŃCÓW – IDENTYFIKACJA OCZEKIWAŃ

NA PODSTAWIE BADAŃ WŁASNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW GMIN WOJEWÓDZTWA

ŚLĄSKIEGO