Monografia naukowa wieloautorska

Nauki społeczne i ekonomiczne wobec problemów współczesności. Wybrane zagadnienia

Redakcja naukowa:
dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. Jarosław Dobkowski
dr hab. Jadwiga Mazur
dr hab. Mariusz Sokołowicz
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65690-31-9 (wersja elektroniczna)
Data wydania: kwiecień 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-30-2 (wersja drukowana)
Data wydania: kwiecień 2017 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

CZĘŚĆ I. WYBRANE PROBLEMY PRAWA, ADMINISTRACJI I FINANSÓW

 • ROZDZIAŁ 1. REGULACJA UMOWY FRANCHISINGU W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM  Iwona Maciuszek
 • ROZDZIAŁ 2. PROBLEMATYCZNE ASPEKTY PRAWNE W SFERZE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Jolanta Szostak
 • ROZDZIAŁ 3. PROBLEM ISTNIENIA I ZASKARŻANIA UCHWAŁ NEGATYWNYCH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH Kamila Możdżeń
 • ROZDZIAŁ 4. NABYCIE AKCJI WŁASNYCH PRZEZ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ Z PUNKTU WIDZENIA PRAWA POLSKIEGO I PRAWA WSPÓLNOTOWEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY PRAW WIERZYCIELA I AKCJONARIUSZA Przemysław Mańke, Maciej Pewiński
 • ROZDZIAŁ 5. FUNKCJE NADZORCZE I KONTROLNE RADY NADZORCZEJ JAKO WYRAZ ŁADU KORPORACYJNEGO Radosław Mieszała
 • ROZDZIAŁ 6. PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ JAKO ŚRODEK KONTROLI SPOŁECZNEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Agnieszka Rybak
 • ROZDZIAŁ 7. WPŁYW FINANSOWANIA Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ REGIONALNY GMIN W POWIECIE MIĘDZYCHODZKIM Marta Bielarz, Kamila Iwaśkiewicz

CZĘŚĆ II. WYBRANE PROBLEMY ZARZĄDZANIA I EKONOMII

 • ROZDZIAŁ 8. CHARAKTERYSTYKA REKLAMY JAKO DETERMINANTY DECYZJI ZAKUPOWYCH KONSUMENTA Katarzyna Stolarczyk
 • ROZDZIAŁ 9. PRODUKT TURYSTYCZNY PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH JAKO CZYNNIK DETERMINUJĄCY ROZWÓJ LOKALNY REGIONU Danuta Legucka
 • ROZDZIAŁ 10. DEMOGRAFICZNE STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA JAKO WYZWANIE DLA WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY Sylwia Dębek

CZĘŚĆ III. WYBRANE PROBLEMY PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII

 • ROZDZIAŁ 11. RODZICE, NAUCZYCIELE I DZIECKO WOBEC PROBLEMÓW I ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNOŚCI Dorota Wawrzkowicz
 • ROZDZIAŁ 12. KREATYWNY UCZEŃ WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE MATERIALIZMU DYDAKTYCZNEGO Irena Basaj
 • ROZDZIAŁ 13. PRZEMIANY WSPÓŁCZESNEJ RODZINY W KIERUNKU NIETRADYCYJNYCH FORM WSPÓLNEGO ŻYCIA Magdalena Cieślikowska
 • ROZDZIAŁ 14. RODZICIELSTWO NIELETNICH MATEK – SKUTEK ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE Mariola Szymaniak, Michał Świderski, Sabina Świderska
 • ROZDZIAŁ 15. WYŻSZA EDUKACJA KOBIET OD XVIII WIEKU DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH – ZARYS PROBLEMATYKI Monika Andryszak
 • ROZDZIAŁ 16. WSPÓŁCZESNE KONFLIKTY I ICH WPŁYW NA RADYKALIZAJĘ POSTAW SPOŁECZNYCH W III RP Mirosław Romański
 • ROZDZIAL 17. HYGGE JAKO NARZĘDZIE WZROSTU POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO W POLSCE Mateusz Ziętarski
 • ROZDZIAŁ 18. SPONSORING JAKO WSPÓŁCZESNA FORMA PROSTYTUCJI – ANALIZA ZJAWISKA Czesław Toboła