Monografia naukowa wieloautorska

Problemy nauk prawnych. Tom 5

Redaktor
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
dr hab. Monika Urbaniak
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-73-8 (wersja elektroniczna)
Data wydania: marzec 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-72-1 (wersja drukowana)
Data wydania: marzec 2018 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

  •  UMOWA Z PODWYKONAWCĄ ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI (Z ROKU 2017) ART. 6471 KODEKSU CYWILNEGO Przemysław Mańke, Maciej Pewiński
  • DODATKOWA OPŁATA ROCZNA – ART. 63 USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 ROKU O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI – UWAGI NA TLE ORZECZNICTWA Bernard Łukańko
  • GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE ODRĘBNYM PODATNIKIEM VAT? GENEZA SPORU PRAWNEGO Piotr Sekulski, Dominika Zielińska
  • CHARAKTERYSTYKA ZASADY SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO A INSTYTUCJA WOLONTARIATU I JEJ ISTOTNY WPŁYW NA REALIZACJĘ ZADAŃ STATUTOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Katarzyna Oracka
  • PRZESŁANKA EUGENICZNA ABORCJI W KONTEKŚCIE DYSKRYMINACJI GENETYCZNEJ I JEJ DOPUSZCZALNOŚCI W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP Jacek Karakulski
  • KONSEKWENCJE ODMOWY PRZYJĘCIA NA POKŁAD ORAZ ODWOŁANIA LOTU NA KANWIE ROZPORZĄDZENIA 261/2004 Gabriel Vilkas
  • BEZPIECZEŃSTWO PRZESTRZENI KOSMICZNEJ I LOTNICZEJ W ŚWIETLE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO – WYBRANE PROBLEMY Michał Lutek, Rafał Szewczyk
  • MIĘDZYNARODOWE STANDARDY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Radosław Mieszała