Monografia naukowa wieloautorska

Problemy nauk prawnych. Tom 6

Redaktor
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
dr hab. Monika Urbaniak
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-75-2 (wersja elektroniczna)
Data wydania: maj 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-74-5 (wersja drukowana)
Data wydania: maj 2018 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

 • KONSTRUKCJA PRAWNA FUNDACJI ORAZ WYBRANE ASPEKTY JEJ FUNKCJONOWANIA Katarzyna Oracka
 • KONSTRUKCJA PRAWA DO DOBREJ ADMINISTRACJI W ORZECZNICTWIE SĄDÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POLSKICH SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Piotr Sekulski, Dominika Zielińska
 • WPŁYW INSTYTUCJI PONAGLENIA NA SZYBKOŚĆ POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. UWAGI NA TLE NOWELIZACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Z 1 CZERWCA 2017 ROKU Sebastian Czechowicz
 • MEDIACJA JAKO ALTERNATYWNA METODA ROZWIĄZYWANIA SPORÓW W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM  Katarzyna Sugier
 • WYNAGRODZENIE KOSZTORYSOWE A WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Mateusz Furmanik
 • OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY LEKARSKIEJ A OBOWIĄZEK DENUNCJACJI W PROCESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WOBEC MAŁOLETNIEGO PACJENTA Filina Sztandera, Iga Rossa-Tarchalska
 • UWAGI NA TEMAT PROPOZYCJI ZMIANY KONSTYTUCJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 2 KWIETNIA 1997 ROKU Ewa Michałkiewicz
 • SKUTKI DZIAŁANIA PEŁNOMOCNIKA BEZ UMOWY LUB Z PRZEKROCZENIEM JEGO ZAKRESU A SKUTKI DZIAŁANIA PEŁNOMOCNIKA PO WYGAŚNIĘCIU UMOCOWANIA. ANALIZA PROBLEMÓW INTERPRETACYJNYCH I MOŻLIWYCH SPOSOBÓW ICH ROZWIĄZANIA Aleksandra Polak
 • PROBLEM ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU, RAD NADZORCZYCH ORAZ KOMISJI REWIZYJNYCH W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Radosław Mieszała
 • OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA PRZEZ EMITENTÓW INFORMACJI POUFNYCH DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE REGULACJI ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 Z DNIA 16 KWIETNIA 2014 ROKU W SPRAWIE NADUŻYĆ NA RYNKU Maksymilian Szal
 • SPECIAL LEGAL PERSONALITY OF THE TAX CAPITAL GROUP IN POLISH LEGAL SYSTEM Monika Utracka
 • SKUTKI OPÓŹNIENIA LOTU W KONTEKŚCIE NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY PRZEWOZU W PRAWIE POCHODNYM UNII EUROPEJSKIEJ Gabriel Vilkas
 • POJĘCIE RODZINY ORAZ JEJ OCHRONA W PRAWIE KRAJOWYM – ZARYS PROBLEMATYKI Adrian Rosłon
 • PRZEMOC W RODZINIE I JEJ ASPEKTY PRAWNE – ZARYS PROBLEMATYKI Adrian Rosłon
 • PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY” – ZARYS PROBLEMATYKI Adrian Rosłon