Monografia naukowa autorska

Optymalizacja terapii takrolimusem u chorych po przeszczepie nerki

Autor
mgr Zuzanna Sycz
Recenzent
dr Agata Jaszczyszyn
25 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-89-9 (wersja elektroniczna)
Data wydania: sierpień 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-88-2 (wersja drukowana)
Data wydania: sierpień 2018 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

Wykaz stosowanych skrótów

  1. Wstęp i cel pracy

1.1. Wstęp

1.2. Cel pracy

  1. Część teoretyczna

2.1. Charakterystyka zabiegu transplantacji ze szczególnym uwzględnieniem przeszczepu nerki

2.2. Leczenie immunosupresyjne po przeszczepie

2.3. Farmakologia kliniczna takrolimusa

2.3.1. Mechanizm działania takrolimusa

2.3.2. Właściwości farmakokinetyczne takrolimusa

2.3.2.1. Wchłanianie

2.3.2.2. Dystrybucja

2.3.2.3. Metabolizm

2.3.2.4. Wydalanie

2.3.2.5. Eliminacja

2.3.3. Wskazania do stosowania

2.3.4. Przeciwwskazania

2.3.5. Dawkowanie takrolimusa

2.3.6. Terapeutyczne monitorowanie takrolimusa

2.3.7. Niepożądane działania takrolimusa

2.3.8. Niepożądane interakcje takrolimusa z innymi lekami

2.3.9. Toksyczność takrolimusa

2.3.10. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania takrolimusa

2.4. Inne leki immunosupresyjne

2.4.1. Inhibitory kalcyneuryny

2.4.2. Leki antyproliferacyjne

2.4.3. Inhibitory śródkomórkowego receptora rapamycyny

2.4.4. Glikokortykosteroidy

2.4.5. Biologiczne metody immunosupresyjne

2.5. Podsumowanie informacji o lekach i schematach immunosupresyjnych

  1. Część praktyczna

3.1. Materiał i metody

3.1.1. Pacjenci

3.1.2. Metody

3.1.2.1. Metody analityczne

3.1.2.1.1. Oznaczanie stężeń takrolimusa w pełnej krwi

3.1.2.1.2. Oznaczanie stężenia kreatyniny w surowicy

3.1.2.1.3. Obliczanie przesączania kłębuszkowego

3.1.2.1.4. Obliczanie klirensu kreatyniny

3.1.2.2. Metody wykorzystane w konstrukcji ankiety

3.1.2.3. Metody statystyczne

3.2. Przebieg badań

3.3. Wyniki

3.3.1. Samopoczucie badanych chorych po przeszczepie nerki i niepożądane działania stosowanych u nich leków immunosupresyjnych

3.3.1.1. Samopoczucie badanych chorych przed i po przeszczepie nerki

3.3.1.2. Nadciśnienie tętnicze

3.3.1.3. Cukrzyca

3.3.1.4. Inne niepożądane działania leków immunosupresyjnych

3.3.2. Choroby towarzyszące oraz interakcje pomiędzy lekami immunosupresyjnymi a pozostałymi substancjami leczniczymi, stosowanymi u badanych chorych po przeszczepie nerki

3.3.3. Ocena zadowolenia z terapii badanych chorych po przeszczepie nerki

3.3.3.1. Ocena skuteczności leków immunosupresyjnych

3.3.3.2. Ocena samopoczucia w ciągu ostatniego miesiąca

3.3.4. Analiza dawek stosowanych leków oraz wyników badań laboratoryjnych u badanych chorych po przeszczepie nerki

3.3.4.1. Dawki dobowe i stężenia leków immunosupresyjnych w pełnej krwi

3.3.4.2. Stężenie kreatyniny w surowicy

3.3.4.3. Przesączanie kłębuszkowe

3.3.4.4. Klirens kreatyniny

3.3.5. Analiza korelacji

3.4. Dyskusja

3.5. Podsumowanie wyników

3.6. Wnioski

  1. Piśmiennictwo

Spis rysunków

Spis tabel

ZAŁĄCZNIK 1.

ANKIETA DLA PACJENTÓW KLINIKI NEFROLOGII I MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU

ZAŁĄCZNIK 2. DANE ZBIORCZE – INFORMACJE UZYSKANE Z KWESTIONARIUSZY ANKIET I KART HISTORII CHOROBY PACJENTÓW