Monografia naukowa autorska, Tomasz Smolarski

Społeczne uwarunkowania rekreacji rowerowej młodzieży licealnej

Autor
dr Tomasz Smolarski
Recenzent
prof. zw. dr hab. Wiesław Siwiński
dr hab. Andrzej Dąbrowski

ISBN: 978-83-65374-95-0 (wersja elektroniczna/PDF)
Data wydania: wrzesień 2018 (PDF)
ISBN: 978-83-65374-94-3 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Data wydania: wrzesień 2018 (oprawa miękka)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

ROZDZIAŁ 1. REKREACJA ROWEROWA I JEJ UWARUNKOWANIA W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU

1.1. REKREACJA ROWEROWA JAKO ISTOTNA FORMA REKREACJI – POJĘCIE I SPECYFIKA

1.1.1. Zjawisko rekreacji w kontekście czasu wolnego

1.1.2. Pojęcie i rola rekreacji rowerowej i jej cechy specyficzne

1.1.3. Podmioty uprawiające rekreację rowerową

1.2. UWARUNKOWANIA REKREACJI ROWEROWEJ

1.2.1. Ogólna systematyzacja uwarunkowań

1.2.2. Stan infrastruktury rowerowej jako warunek rekreacji

1.2.3. Lokalna polityka rowerowa

1.2.4. Czas wolny jako determinanta rekreacji rowerowej

1.2.5. Uwarunkowania przestrzenne uprawiania rekreacji rowerowej

1.2.6. Cechy społeczno-ekonomiczne uprawiających rekreację rowerową

1.2.7. Uwarunkowania formalno-prawne rekreacji rowerowej

1.2.8. Sprzęt wykorzystywany w rekreacji rowerowej

1.3. PRZEGLĄD I CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ BADAWCZYCH W ZAKRESIE REKREACJI ROWEROWEJ

1.3.1. Przegląd wybranych badań w ujęciu chronologicznym

1.3.2. Podsumowanie – uzasadnienie dla podjęcia badań

ROZDZIAŁ 2. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ NAD UWARUNKOWANIAMI REKREACJI ROWEROWEJ MŁODZIEŻY LICEALNEJ

2.1. PRZESŁANKI, CELE I PRZEDMIOT BADAŃ – IDENTYFIKACJA, OPIS I UZASADNIENIE PODJĘTEGO PROBLEMU NAUKOWEGO

2.2. PODEJŚCIE METODYCZNE I ZAKRES BADAŃ

2.3. METODA MONOGRAFICZNA JAKO PODSTAWA OCENY STANU

2.4. SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY I JEGO ZASTOSOWANIE W BADANIACH

2.4.1 Ogólny zarys wykonanych badań ankietowych

ROZDZIAŁ 3. STAN INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ WE WROCŁAWIU I POLITYKA JEJ ROZWOJU JAKO KLUCZOWE CZYNNIKI REKREACJI ROWEROWEJ

3.1. OGÓLNY OBRAZ STANU INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ WE WROCŁAWIU

3.2. POLITYKA KSZTAŁTOWANIA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ WE WROCŁAWIU

3.3. OCENA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ WROCŁAWIA NA TLE WYBRANYCH MIAST POLSKICH

ROZDZIAŁ 4. ANALIZA ZACHOWAŃ I PREFERENCJI MŁODZIEŻY LICEALNEJ W ZAKRESIE REKREACJI ROWEROWEJ W ŚWIETLE BADAŃ BEZPOŚREDNICH

4.1. PRZEBIEG I ORGANIZACJA BADAŃ

4.2. PROBLEMATYKA BADAŃ – PREZENTACJA KWESTIONARIUSZA ANKIETY

4.3. CHARAKTERYSTYKA ZBADANYCH RESPONDENTÓW

4.4. ANALIZA ROZMIARU I STRUKTURY CZASU WOLNEGO

4.5. ANALIZA UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH REKREACJI ROWEROWEJ

4.6. ANALIZA UWARUNKOWAŃ PRZESTRZENNYCH (INFRASTRUKTURALNYCH) REKREACJI ROWEROWEJ

4.7. AUTOOCENA UCZESTNICTWA W REKREACJI ROWEROWEJ

4.8. ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ISTOTNYMI CZYNNIKAMI WARUNKUJĄCYMI UCZESTNICTWO W REKREACJI ROWEROWEJ

ROZDZIAŁ 5. MODELOWY UKŁAD SPOŁECZNYCH UWARUNKOWAŃ REKREACJI ROWEROWEJ MŁODZIEŻY LICEALNEJ NA TLE USTALEŃ BADAWCZYCH – PRÓBA SYNTEZY

5.1. SYNTEZA USTALEŃ BADAWCZYCH W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY I POLITYKI ROWEROWEJ WE WROCŁAWIU

5.2. SYNTEZA USTALEŃ BADAWCZYCH W ZAKRESIE PREFERENCJI I ZACHOWAŃ MŁODZIEŻY LICEALNEJ

5.3. MODEL SPOŁECZNYCH UWARUNKOWAŃ REKREACJI ROWEROWEJ MŁODZIEŻY LICEALNEJ – PRÓBA SYNTEZY TEORETYCZNEJ