Monografia naukowa autorska Magdalena Badora

Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym w środowisku wiejskim

Autor
mgr Magdalena Badora
Recenzenci
dr hab. Sabina Pawlas-Czyż
dr Leśniak-Berek

20 punktów (100 punktów w przypadku zgłoszenia do oceny eksperckiej)
ISBN: 978-83-66187-24-5 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: grudzień 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-66187-23-8 (oprawa miękka/wersja drukowana)
Wydanie: grudzień 2018 r. (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

ROZDZIAŁ 1. SPOŁECZNO-PRAWNA SYTUACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

1.1. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W UJĘCIU NAUK SPOŁECZNYCH

1.2. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

1.3. PSYCHOSPOŁECZNA SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1.4. WPŁYW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI CZŁONKA RODZINY NA FUNKCJONOWANIE RODZINY

ROZDZIAŁ 2. SYSTEM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN

2.1. SKALA PROBLEMU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I OPIEKI NAD OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

2.2. PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ Z PROBLEMEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

2.3. REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2.4. POMOC INSTYTUCJONALNA I POZAINSTYTUCJONALNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW

2.4.1. Instytucje rządowe i samorządowe

2.4.2. Organizacje pozarządowe

2.4.3 Grupy wsparcia i grupy samopomocowe

ROZDZIAŁ 3. OPIEKA NAD NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH

3.1. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH

3.1.1. Przedmiot i cel badań

3.1.2. Pytania badawcze

3.1.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

3.1.4. Charakterystyka badanej grupy

3.1.5. Miejsce badań

3.2. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

3.2.1. Wpływ konieczności sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną na funkcjonowanie opiekuna

3.2.2. Relacje wewnątrzrodzinne w rodzinach z problemem niepełnosprawności

3.2.3. Relacje z otoczeniem członków rodzin z problemem niepełnosprawności

3.2.4. Wzajemne relacje opiekuna i osoby niepełnosprawnej

3.2.5. Przyszłość w perspektywie opiekuna osoby z ograniczoną sprawnością

3.2.6. Opinie opiekunów osób niepełnosprawnych na temat dostępności pomocy oferowanej przez instytucje publiczne

3.2.7. Opinie opiekunów osób niepełnosprawnych na temat dostępności pomocy oferowanej przez organizacje pozarządowe

3.2.8. Podsumowanie wyników badań