Zapraszamy do składania artykułów

W ramach naboru ciągłego przyjmujemy artykuły przeglądowe i badawcze do recenzowanych  monografii naukowych wieloautorskich oraz czasopism naukowych.

Z uwagi na brak części rozporządzeń na dzień 30.09.2018 r. do tzw. Ustawy 2.0 (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. 2018, poz. 1668, która wchodzi w życie 1.10.2018 r.) Wydawca – bazując na projektach rozporządzeń – zakłada, że za publikację rozdziału w monografii naukowej przysługuje co najmniej 5 punktów (lub 20, jeżeli Exante zostanie uwzględnione w wykazie wydawnictw monografii naukowych bądź monografia naukowa zostanie pozytywnie oceniona przez Komisję – uzyskanie pozytywnego wyniku oceny eksperckiej). Informacja zostanie zaktualizowana z chwilą wydania odpowiednich aktów wykonawczych

Artykuły do monografii wieloautorskich i czasopism naukowych przyjmujemy w ramach naboru ciągłego, zgodnie z poniższą tabelą „Plan wydawniczy”. Szczegóły naboru pod tabelą.

TYTUŁ

TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU

OBSZAR/DZIEDZINA

OPŁATA

PLANOWANY TERMIN WYDANIA

STATUS

PUNKTACJA

Książka: Problemy nauk prawnych (tom 10)

31.12.2018

NAUKI PRAWNE: prawo, nauki o administracji (w zakresie prawa administracyjnego)

295 zł

luty 2019

nabór zamknięty

patrz adnotacja 2 pod tabelą

Książka: Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 9)

31.12.2018

NAUKI SPOŁECZNE: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia; NAUKI HUMANISTYCZNE: archeologia, filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce

295 zł

luty 2019

nabór zamknięty

patrz adnotacja 2 pod tabelą

Książka: Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (tom 7)
[UWAGA: OBOWIĄZUJE STANDARD EDYCYJNY NR 2]

31.01.2019

nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu

295 zł

luty/marzec 2019

trwa nabór

patrz adnotacja 1 pod tabelą

Książka: Problemy nauk inżynieryjno-technicznych (tom 1)

31.01.2019

architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacyjna; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

295 zł

marzec 2019

trwa nabór

Książka: Problemy nauk ścisłych i przyrodniczych (tom 1)

31.01.2019

astronomia, informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku

295 zł

marzec 2019

trwa nabór

Czasopismo naukowe: Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Teoria i praktyka (w trakcie rejestracji tytułu) Więcej informacji

11.02.2019

nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu

295 zł

1 numer do końca marca 2019

trwa nabór

patrz adnotacja 3 pod tabelą

Książka: Problemy nauk prawnych (tom 11)

31.01.2019

NAUKI PRAWNE: prawo, nauki o administracji (w zakresie prawa administracyjnego)

295 zł

luty/marzec 2019

trwa nabór

patrz adnotacja 2 pod tabelą

Czasopismo naukowe: Problemy nauk prawnych w teorii i praktyce (w trakcie rejestracji tytułu) Więcej informacji

11.02.2019

NAUKI PRAWNE: prawo, nauki o administracji (w zakresie prawa administracyjnego)

295 zł

1 numer do końca marca 2019

trwa nabór

patrz adnotacja 3 pod tabelą

Książka: Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 10)

31.01.2019

NAUKI SPOŁECZNE: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia; NAUKI HUMANISTYCZNE: archeologia, filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce

295 zł

luty/marzec 2019

trwa nabór

patrz adnotacja 2 pod tabelą

Czasopismo naukowe: Problemy nauk humanistycznych i społecznych. Teoria i praktyka (w trakcie rejestracji tytułu) Więcej informacji

11.02.2019

NAUKI SPOŁECZNE: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia; NAUKI HUMANISTYCZNE: archeologia, filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce

295 zł

1 numer do końca marca 2019

trwa nabór

patrz adnotacja 3 pod tabelą

Nowa proponowana punktacja monografii i czasopism jest uwarunkowana dziedziną nauki i dyscypliną naukową.

Ad. 1. Tytuł „Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu” (książka/monografia)
5 punktów/rozdział  – punktacja teoretyczna, z uwagi na brak rozporządzenia. Punktacja oparta o projekt z dnia 30 lipca 2018 r. Rozporządzenia z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (§ 6 ust. 1 pkt 4  oraz § 8 ust. 3 pkt 3). Punktacja przyjęta przy założeniu, że Wydawca nie zostanie uwzględniony w wykazie wydawnictw. Informacja zostanie zaktualizowana po wydaniu odpowiedniego rozporządzenia.
Uwagi w ad. 1 dotyczą w tym przypadku wyłącznie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.  

Ad 2. Tytuły „Problemy nauk prawnych” (książka/monografia) oraz „Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania” (książka/monografia)
5 punktów/rozdział – punktacja teoretyczna, z uwagi na brak rozporządzenia. Punktacja oparta o projekt z dnia 30 lipca 2018 r. Rozporządzenia z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (§ 6 ust. 1 pkt 4, § 8 ust. 3 pkt 3). Punktacja przyjęta przy założeniu, że Wydawca nie zostanie uwzględniony w wykazie wydawnictw. Informacja zostanie zaktualizowana po wydaniu odpowiedniego rozporządzenia.
20 punktów/rozdział – o ile monografia naukowa zostanie pozytywnie oceniona przez komisję ekspercką (konieczność zgłoszenia przez kierownika jednostki książki do oceny). Punktacja teoretyczna, z uwagi na brak rozporządzenia. Punktacja oparta o projekt z dnia 30 lipca 2018 r. Rozporządzenia z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (§ 6 ust. 1 pkt 4,  § 6 ust. 2 pkt 2, § 6 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz § 8 ust. 3 pkt 2 w związku z § 8 ust. 1 pkt 4 oraz § 3 ust. 1). Punktacja przyjęta przy założeniu, że Wydawca nie zostanie uwzględniony w wykazie wydawnictw. Informacja zostanie zaktualizowana po wydaniu odpowiedniego rozporządzenia.

Ad. 3. Wydawca jest w trakcie rejestracji czasopisma naukowego. Tytuł zostanie potwierdzony po finalizacji procedury rejestracyjnej. Teksty do numeru 1/2019 przyjmujemy do 11 lutego 2019 r. 5 punktów/artykuł naukowy (punktacja ryczałtowa). Punktacja teoretyczna, z uwagi na brak rozporządzenia. Punktacja oparta o projekt z dnia 30 lipca 2018 r. Rozporządzenia z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (§ 6 ust. 1 pkt 2,  § 8 ust. 1 pkt 2). Punktacja przyjęta przy założeniu, że Wydawca nie zostanie uwzględniony w wykazie wydawnictw. Informacja zostanie zaktualizowana po wydaniu odpowiedniego rozporządzenia.
Opłatę za wydanie Autor wnosi PO RECENZJACH. W sytuacji uzyskania negatywnej recenzji, Wydawca nie pobiera opłaty. Przed rejestracją, należy zapoznać się z informacjami szczegółowymi na temat czasopisma naukowego i warunkami publikacji.
Patrz informacje.

 

Parametry artykułu naukowego składanego w wydawnictwie

 • Objętość: minimalnie 20 tys. znaków ze spacjami, maksymalnie 25 tys. znaków ze spacjami (obowiązuje opłata podstawowa). Publikacja tekstu obszerniejszego (powyżej 25 tys. znaków ze spacjami) podlega wycenie (opłata kalkulowana wg proporcji).
 • Standard edycyjny: tekst należy sformatować zgodnie ze standardem edycyjnym Wydawnictwa.

  Wytyczne edycyjne nr 1 (nauki społeczne i humanistyczne, książki)


  Wytyczne edycyjne nr 2 (nauki medyczne i nauki o zdrowiu, książki)


  Wytyczne edycyjne czasopisma naukowe

 • Opłata: 295 zł  – od artykułu. Opłata wnoszona jest po recenzjach (jeżeli są pozytywne).
 • Forma wydania: książkowa (publikacja wydrukowana/papierowa) i elektroniczna. W ramach opłaty podstawowej 295 zł Autor otrzymuje egzemplarz elektroniczny. Dopłata za pierwszy i kolejny egzemplarz wydrukowany publikacji wynosi 30 zł.
  Cena uwzględnia: recenzję naukową, korektę, redakcję, dopełnienie formalności związanych z nadaniem książce nr ISBN, wersję elektroniczną, egzemplarz papierowy (opcja dodatkowo płatna), wprowadzenie publikacji do repozytoriów cyfrowych.

 

Do współpracy zapraszamy: studentów, doktorantów, pracowników naukowych, osoby zainteresowane publikowaniem naukowym.

Zgłoszenie artykułu

Przy wykorzystaniu poniższego formularza. Tekst należy dodatkowo przesłać na adres mailowy redakcja@wydawnictwoexante.pl

*
*
*
*
*
*
*

Czym jest monografia naukowa wieloautorska Exante?

Monografia naukowa wieloautorska Wydawnictwa Naukowego Exante to spójne tematycznie i zrecenzowane opracowanie naukowe, przygotowane przez co najmniej 4 osoby, o objętości minimalnie 6 arkuszy wydawniczych, wydane drukiem i/lub w formie elektronicznej w Internecie.  Monografii nadano nr ISBN, a egzemplarze obowiązkowe przekazano uprawnionym bibliotekom. Składa się na nią kilka lub kilkanaście rozdziałów, które powstały na podstawie złożonych przez Autorów w Wydawnictwie tekstów (pozytywnie zaopiniowanych przez recenzentów). Książka pod redakcją naukową.