Zapraszamy do składania artykułów (5 punktów za publikację)

W ramach naboru ciągłego przyjmujemy artykuły przeglądowe i badawcze do recenzowanych i punktowanych monografii naukowych wieloautorskich.

Z uwagi na brak części rozporządzeń na dzień 30.09.2018 r. do tzw. Ustawy 2.0 (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. 2018, poz. 1668, która wchodzi w życie 1.10.2018 r.) Wydawca – bazując na projektach rozporządzeń – zakłada, że za publikację rozdziału w monografii naukowej przysługuje co najmniej 5 punktów (lub 20, jeżeli Exante zostanie uwzględnione w wykazie wydawnictw monografii naukowych bądź monografia naukowa zostanie pozytywnie oceniona przez Komisję – uzyskanie pozytywnego wyniku oceny eksperckiej). Informacja zostanie zaktualizowana z chwilą wydania odpowiednich aktów wykonawczych.  

Punkty uzyskane za publikację mogą być przydatne do: ubiegania się o stypendium, wszczęcia przewodu doktorskiego, oceny okresowej doktoranta/pracownika naukowego, ubiegania się o granty  i in. Ponadto publikacja artykułu w monografii wieloautorskiej to kolejny krok w popularyzacji dorobku naukowego Autora.

Artykuły do monografii wieloautorskich przyjmujemy w ramach naboru ciągłego, zgodnie z poniższą tabelą „Plan wydawniczy”. Szczegóły naboru pod tabelą.

TYTUŁ

TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU

OBSZAR/DZIEDZINA

OPŁATA

PLANOWANY TERMIN WYDANIA

STATUS

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 7) [POTWIERDZAMY ZEBRANIE ZESPOŁU AUTORSKIEGO]

28.09.2018

NAUKI SPOŁECZNE: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia; NAUKI HUMANISTYCZNE: archeologia, filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce

240 zł + VAT

październik/listopad 2018

nabór zamknięty

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (tom 6)
[UWAGA: OBOWIĄZUJE STANDARD EDYCYJNY NR 2]
[POTWIERDZAMY ZEBRANIE ZESPOŁU AUTORSKIEGO]

31.10.2018

nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu

240 zł + VAT

listopad/grudzień 2018

nabór zamknięty

Problemy nauk prawnych (tom 9)
[POTWIERDZAMY ZEBRANIE ZESPOŁU AUTORSKIEGO]

31.10.2018

NAUKI PRAWNE: prawo, nauki o administracji (w zakresie prawa administracyjnego)

240 zł + VAT

listopad/grudzień 2018

nabór zamknięty

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 8)
[POTWIERDZAMY ZEBRANIE ZESPOŁU AUTORSKIEGO]

13.11.2018

NAUKI SPOŁECZNE: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia; NAUKI HUMANISTYCZNE: archeologia, filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce

240 zł + VAT

listopad/grudzień 2018

nabór zamknięty

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (tom 7)
[UWAGA: OBOWIĄZUJE STANDARD EDYCYJNY NR 2]

21.12.2018

nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu

240 zł + VAT

styczeń/luty 2019

trwa nabór

Problemy nauk prawnych (tom 10)

21.12.2018

NAUKI PRAWNE: prawo, nauki o administracji (w zakresie prawa administracyjnego)

240 zł + VAT

styczeń/luty 2019

trwa nabór

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 9)

21.12.2018

NAUKI SPOŁECZNE: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia; NAUKI HUMANISTYCZNE: archeologia, filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce

240 zł + VAT

styczeń/luty 2019

trwa nabór

Problemy nauk inżynieryjno-technicznych (tom 1)

31.01.2019

architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacyjna; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

240 zł + VAT

marzec 2019

trwa nabór

Problemy nauk ścisłych i przyrodniczych (tom 1)

31.01.2019

astronomia, informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku

240 zł + VAT

marzec 2019

trwa nabór

Parametry artykułu naukowego składanego w wydawnictwie

  • Objętość: minimalnie 20 tys. znaków ze spacjami, maksymalnie 25 tys. znaków ze spacjami (obowiązuje opłata podstawowa). Publikacja tekstu obszerniejszego (powyżej 25 tys. znaków ze spacjami) podlega wycenie (opłata kalkulowana wg proporcji).
  • Standard edycyjny: tekst należy sformatować zgodnie ze standardem edycyjnym Wydawnictwa.

  • Opłata: 240 zł (+ 23% VAT) – od artykułu. Opłata wnoszona jest po recenzjach (jeżeli są pozytywne).
  • Forma wydania: książkowa (publikacja wydrukowana/papierowa) i elektroniczna. W ramach opłaty podstawowej 240 zł (+ VAT), Autor otrzymuje egzemplarz elektroniczny. Dopłata za pierwszy i kolejny egzemplarz wydrukowany publikacji wynosi 30 zł.
    Cena uwzględnia: recenzję naukową, korektę, redakcję, dopełnienie formalności związanych z nadaniem książce nr ISBN, wersję elektroniczną, egzemplarz papierowy (opcja dodatkowo płatna), wprowadzenie publikacji do repozytoriów cyfrowych.

 

Do współpracy zapraszamy: studentów, doktorantów, pracowników naukowych, osoby zainteresowane publikowaniem naukowym.

Zgłoszenie artykułu

Przy wykorzystaniu poniższego formularza. Tekst należy dodatkowo przesłać na adres mailowy redakcja@wydawnictwoexante.pl

*
*
*
*
*
*
*

Czym jest monografia naukowa wieloautorska Exante?

Monografia naukowa wieloautorska Wydawnictwa Naukowego Exante to spójne tematycznie i zrecenzowane opracowanie naukowe, przygotowane przez co najmniej 4 osoby, o objętości minimalnie 6 arkuszy wydawniczych, wydane drukiem i/lub w formie elektronicznej w Internecie.  Monografii nadano nr ISBN, a egzemplarze obowiązkowe przekazano uprawnionym bibliotekom. Składa się na nią kilka lub kilkanaście rozdziałów, które powstały na podstawie złożonych przez Autorów w Wydawnictwie tekstów (pozytywnie zaopiniowanych przez recenzentów). Książka pod redakcją naukową. Spełnia wszystkie cechy definicji ministerialnej monografii.  W przypadku tej monografii naukowej Autor uzyskuje 5 punktów  za autorstwo rozdziału w monografii. W ramach jednego tytułu (jedna monografia naukowa) może opublikować maksymalnie 3 rozdziały (artykuły). Za każdy jednostka otrzymuje 5 punktów (w sumie 15 punktów).