Zapraszamy do składania tekstów

W ramach naboru ciągłego przyjmujemy artykuły przeglądowe i badawcze.

Artykuły do monografii wieloautorskich naukowych przyjmujemy w ramach naboru ciągłego, zgodnie z poniższą tabelą „Plan wydawniczy”. Szczegóły naboru pod tabelą.

TYTUŁ TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU OPŁATA PLANOWANY TERMIN WYDANIA STATUS PUNKTACJA
Książka: Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 15) – standard edycyjny nr 1 29.02.2020 r. 295 PLN Do 31.08.2020 Nabór zamknięty Ryczałt, patrz adnotacja 2 pod tabelą
Książka: Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 16) – standard edycyjny nr 1 2.06.2020 r. 295 PLN Do 30.09.2020 Nabór zamknięty Ryczałt, patrz adnotacja 2 pod tabelą
Książka: Problemy nauk prawnych (tom 16) – standard edycyjny nr 1 24.10.2020 r. 295 PLN Do 31.01.2021 Trwa nabór Ryczałt, patrz adnotacja 2 pod tabelą
Książka: Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 17) – standard edycyjny nr 1 24.10.2020 r. 295 PLN Do 31.01.2021 Trwa nabór Ryczałt, patrz adnotacja 2 pod tabelą
Książka: Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (tom 12) – standard edycyjny nr 2 24.10.2020 r. 295 PLN Do 31.01.2021 Trwa nabór Ryczałt, patrz adnotacja 2 pod tabelą

Ad. 1. Tytuł Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (książka/monografia) 5 punktów/rozdział

Ad 2. Tytuły „Problemy nauk prawnych” (książka/monografia) oraz „Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania” (książka/monografia)
5 punktów/rozdział (20 punktów/rozdział w przypadku zgłoszenia do oceny eksperckiej) 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392).

Parametry artykułu naukowego składanego w wydawnictwie

 • Objętość: od 20 do 25 tys. znaków typograficznych ze spacjami. Inna objętość – wycena (przy wykorzystaniu proporcji). W przypadku tekstów o objętości przekraczającej 25 tys. znaków ze spacjami przed rejestracją opracowania prosimy o kontakt pod adresem redakcja@wydawnictwoexante.pl celem kalkulacji opłaty wydawniczej.
 • Opłata wydawnicza: 295 zł (dotyczy tekstów o objętości od 20 do 25 tys. znaków ze spacjami). Autor wnosi opłatę z chwilą rejestracji tekstu, na poczet pokrycia kosztów rozpatrzenia i zewnętrznej recenzji naukowej złożonego opracowania. W sytuacji nieprzyjęcia tekstu do wydania (druku), negatywnej recenzji naukowej złożonego tekstu, wykrycia w opracowaniu plagiatu bądź wycofania tekstu przez Autora opłata nie podlega zwrotowi. Autor otrzymuje monografię w wersji elektronicznej.

  Wytyczne edycyjne nr 1 (nauki społeczne i humanistyczne, książki)


  Wytyczne edycyjne nr 2 (nauki medyczne i nauki o zdrowiu, książki)


 • Forma wydania: książkowa (publikacja wydrukowana/papierowa) i elektroniczna. W ramach opłaty podstawowej 295 zł Autor otrzymuje egzemplarz elektroniczny. Dopłata za pierwszy i kolejny egzemplarz wydrukowany publikacji wynosi 30 zł.
  Cena uwzględnia: recenzję naukową (ustalona procedura recenzowania jest zgodna w szczególności z zaleceniami COPE), korektę, redakcję, dopełnienie formalności związanych z nadaniem książce numeru ISBN, wersję elektroniczną, egzemplarz papierowy (opcja dodatkowo płatna), wprowadzenie publikacji do repozytoriów cyfrowych.

Etapy procesu wydawniczego

 1. Rejestracja opracowania za pośrednictwem formularza i wniesienie opłaty wydawniczej.
  Dane do wniesienia opłaty wydawniczej udostępniono w wiadomości potwierdzającej rejestrację zgłoszenia, którą Autor otrzyma po przesłaniu zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego u dołu strony. W sytuacji braku potwierdzenia należy sprawdzić skrzynkę odbiorczą „śmieci”, „spam” lub skontaktować się z Wydawcą.
 2. Skierowanie tekstu do recenzji zewnętrznej. Materiał przekazujemy do recenzji w terminie 7 dni od dnia zamknięcia naboru tekstów do danego tomu – termin ten uwzględniono w tabeli z planem wydawniczym. Czas oczekiwania na wyniki recenzji naukowej wynosi od 14 do 30 dni. Autor otrzymuje wyniki zewnętrznej recenzji naukowej i uwagi redaktora do tekstu. Ustalona procedura recenzowania jest zgodna w szczególności z zaleceniami COPE (patrz Polityka wydawnicza).
 3. W sytuacji pozytywnej recenzji naukowej zgłoszonego tekstu oraz  po wprowadzeniu przez Autora korekt autorskich wskazanych przez redaktora ma miejsce przyjęcie tekstu do wydania (druku) i podpisanie umowy wydawniczej.
 4. Prace wydawnicze.
 5. Wydanie publikacji.

 

Do współpracy zapraszamy: studentów, doktorantów, pracowników naukowych, osoby zainteresowane publikowaniem naukowym.

 

ZAŚWIADCZENIA (imienne, potwierdzające przyjęcie artykułu do druku/opublikowanie artykułu) – opłaty

a) skan zaświadczenia: 10 zł,

b) oryginał zaświadczenia (wydruk), w tym nadanie listem poleconym: 20 zł.

Wymagane podanie nazwy i adresu instytucji, która wymaga przedłożenia zaświadczenia.

Zaświadczenie wystawiane na druku własnym Wydawcy po formalnym przyjęciu/opublikowaniu artykułu.

 

Zgłoszenie artykułu

Przy wykorzystaniu poniższego formularza. Tekst w pliku .doc lub .docx należy dodatkowo przesłać na adres mailowy redakcja@wydawnictwoexante.pl

Czym jest monografia naukowa wieloautorska Exante?

Monografia naukowa wieloautorska Wydawnictwa Naukowego Exante to spójne tematycznie i zrecenzowane opracowanie naukowe (publikacja książkowa), przygotowane przez co najmniej 4 osoby, wydane drukiem i/lub w formie elektronicznej w Internecie (e-wydanie).  Przedstawia określone zagadnienia naukowe w sposób oryginalny i twórczy. Zawiera przypisy, bibliografię lub inny właściwy dla danej dyscypliny naukowej aparat naukowy. Monografii nadano nr ISBN, a egzemplarze obowiązkowe przekazano uprawnionym bibliotekom. Składa się na nią kilka lub kilkanaście rozdziałów, które powstały na podstawie złożonych przez Autorów w Wydawnictwie tekstów (pozytywnie zaopiniowanych przez recenzentów). Książka pod redakcją naukową.