Zapraszamy do składania artykułów

W ramach naboru ciągłego przyjmujemy artykuły przeglądowe i badawcze do recenzowanych  monografii naukowych wieloautorskich.

 

Artykuły do monografii wieloautorskich naukowych przyjmujemy w ramach naboru ciągłego, zgodnie z poniższą tabelą „Plan wydawniczy”. Szczegóły naboru pod tabelą.

TYTUŁ

TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU

OBSZAR/DZIEDZINA

OPŁATA

PLANOWANY TERMIN WYDANIA

STATUS

PUNKTACJA

Książka: Problemy nauk prawnych (tom 15)

31.12.2019

NAUKI PRAWNE: prawo, nauki o administracji (w zakresie prawa administracyjnego)

295 zł

luty 2020

trwa nabór

patrz adnotacja 2 pod tabelą

Książka: Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (tom 11)
[UWAGA: OBOWIĄZUJE STANDARD EDYCYJNY NR 2]

31.12.2019

nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu

295 zł

luty 2020

trwa nabór

patrz adnotacja 1 pod tabelą

Książka: Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 15)

31.12.2019

NAUKI SPOŁECZNE: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia; NAUKI HUMANISTYCZNE: archeologia, filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce

295 zł

luty/marzec 2020

trwa nabór

patrz adnotacja 2 pod tabelą

Ad. 1. Tytuł Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (książka/monografia) 5 punktów/rozdział

Ad 2. Tytuły „Problemy nauk prawnych” (książka/monografia) oraz „Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania” (książka/monografia)
5 punktów/rozdział (20 punktów/rozdział w przypadku zgłoszenia do oceny eksperckiej) 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392).

Parametry artykułu naukowego składanego w wydawnictwie

  • Objętość: minimalnie 20 tys. znaków ze spacjami, maksymalnie 25 tys. znaków ze spacjami (obowiązuje opłata podstawowa). Publikacja tekstu obszerniejszego (powyżej 25 tys. znaków ze spacjami) podlega wycenie (opłata kalkulowana wg proporcji).
  • Standard edycyjny: tekst należy sformatować zgodnie ze standardem edycyjnym Wydawnictwa.

    Wytyczne edycyjne nr 1 (nauki społeczne i humanistyczne, książki)


    Wytyczne edycyjne nr 2 (nauki medyczne i nauki o zdrowiu, książki)


  • Forma wydania: książkowa (publikacja wydrukowana/papierowa) i elektroniczna. W ramach opłaty podstawowej 295 zł Autor otrzymuje egzemplarz elektroniczny. Dopłata za pierwszy i kolejny egzemplarz wydrukowany publikacji wynosi 30 zł.
    Cena uwzględnia: recenzję naukową, korektę, redakcję, dopełnienie formalności związanych z nadaniem książce nr ISBN, wersję elektroniczną, egzemplarz papierowy (opcja dodatkowo płatna), wprowadzenie publikacji do repozytoriów cyfrowych.

Etapy procesu wydawniczego

1. Rejestracja tekstu za pośrednictwem formularza.

2. Podpisanie umowy wydawniczej i skierowanie przez Wydawcę tekstu do recenzji. Tekst kierujemy do recenzji po otrzymaniu umowy wydawniczej w oryginale. W umowie Autor udziela Wydawcy m.in. licencji na rozpowszechnianie tekstu.

3. W sytuacji uzyskania pozytywnej recenzji tekstu, wniesienie opłaty wydawniczej przez Autora.

Do współpracy zapraszamy: studentów, doktorantów, pracowników naukowych, osoby zainteresowane publikowaniem naukowym.

 

ZAŚWIADCZENIA (imienne, potwierdzające przyjęcie artykułu do druku/opublikowanie artykułu) – opłaty

a) skan zaświadczenia: 10 zł,

b) oryginał zaświadczenia (wydruk), w tym nadanie listem poleconym: 20 zł.

Wymagane podanie nazwy i adresu instytucji, która wymaga przedłożenia zaświadczenia.

Zaświadczenie wystawiane na druku własnym Wydawcy po formalnym przyjęciu/opublikowaniu artykułu.

 

Zgłoszenie artykułu

Przy wykorzystaniu poniższego formularza. Tekst w pliku .doc lub .docx należy dodatkowo przesłać na adres mailowy redakcja@wydawnictwoexante.pl

Czym jest monografia naukowa wieloautorska Exante?

Monografia naukowa wieloautorska Wydawnictwa Naukowego Exante to spójne tematycznie i zrecenzowane opracowanie naukowe (publikacja książkowa), przygotowane przez co najmniej 4 osoby, wydane drukiem i/lub w formie elektronicznej w Internecie (e-wydanie).  Przedstawia określone zagadnienia naukowe w sposób oryginalny i twórczy. Zawiera przypisy, bibliografię lub inny właściwy dla danej dyscypliny naukowej aparat naukowy. Monografii nadano nr ISBN, a egzemplarze obowiązkowe przekazano uprawnionym bibliotekom. Składa się na nią kilka lub kilkanaście rozdziałów, które powstały na podstawie złożonych przez Autorów w Wydawnictwie tekstów (pozytywnie zaopiniowanych przez recenzentów). Książka pod redakcją naukową.