Zapraszamy do składania artykułów (25 punktów za publikację)

W związku z wejściem w życie z dniem 1.10.2018 r. tzw. Ustawy 2.0 , w tym braku części rozporządzeń na dzień 30.09.2018 r. do tzw. Ustawy 2.0 (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. 2018, poz. 1668) Wydawca – bazując na projektach rozporządzeń – przyjmuje, że za publikację monografii autorskiej, Autor może otrzymać co najmniej 20 punktów.

Brak możliwości jednoznacznego określenia zakresu punktacji wynika z faktu, że dotychczasowe rozporządzenie będące podstawą punktacji  [Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. 2016, poz. 2154)] uchylono z dniem 1.10.2018 r. BRAK AKTUALNEGO ROZPORZĄDZENIA. Pojawi się w I kwartale 2019 r.

Informacja zostanie zaktualizowana z chwilą wydania odpowiednich aktów wykonawczych.  

W ramach naboru ciągłego przyjmujemy artykuły przeglądowe i badawcze do recenzowanych i punktowanych monografii naukowych współautorskich.

Za opublikowanie artykułu w monografii współautorskiej spełniającej kryteria Rozporządzenia Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. 2016, poz. 2154)  przysługuje  25 punktów [uchylone 1.10.2018 r.]

Punkty uzyskane za publikację mogą być przydatne do: ubiegania się o stypendium, wszczęcia przewodu doktorskiego, oceny okresowej doktoranta/pracownika naukowego, ubiegania się o granty  i in. Ponadto publikacja artykułu w monografii współautorskiej to kolejny krok w popularyzacji dorobku naukowego Autora.

Artykuły do monografii współautorskich przyjmujemy w ramach naboru ciągłego, zgodnie z poniższą tabelą „Plan wydawniczy”. Szczegóły naboru pod tabelą.

TYTUŁ

TERMIN ZAMKNIĘCIA NABORU

ZAREJESTROWANI AUTORZY

SPIS TREŚCI [ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA]

PLANOWANY TERMIN WYDANIA

STATUS

Zespół Autorski, parametry artykułu, opłaty

  • Zespół Autorski monografii współautorskiej tworzą maksymalnie 3 osoby (każda powinna reprezentować inną jednostkę naukową).
  • Każdy z Autorów przygotowuje rozdział o objętości co najmniej 80 tys. znaków ze spacjami (w tym elementy graficzne).
  • Autor decyduje o zakresie tematycznym artykułu planowanego do opracowania.
  • Standard edycyjny: tekst należy sformatować zgodnie ze standardem edycyjnym Wydawnictwa.
  • Forma wydania: książkowa (publikacja wydrukowana/papierowa) i elektroniczna. W ramach opłaty podstawowej, Autor otrzymuje egzemplarz papierowy i elektroniczny. Każdy kolejny egzemplarz książki papierowej wiąże się z dopłatą w wysokości 25 zł.
  • Opłata za udział wynosi 960 zł (+ VAT) od Autora. Publikacja tekstu obszerniejszego (powyżej 80 tys. znaków ze spacjami) podlega wycenie (opłata kalkulowana wg proporcji). Opłata wnoszona jest po recenzjach (jeżeli są pozytywne).

Do współpracy zapraszamy: studentów, doktorantów, pracowników naukowych, osoby zainteresowane publikowaniem naukowym.

Zgłoszenie artykułu

  • Przesłanie artykułu za pośrednictwem formularza u dołu strony oraz dodatkowo na adres mailowy redakcja[at]wydawnictwoexante.pl łącznie z oświadczeniem [Pobierz oświadczenie] Oświadczenie w formie skanu lub czytelnego zdjęcia.
  • Recenzja wewnętrzna i skierowanie tekstu do recenzji zewnętrznej.
  • W sytuacji uzyskania pozytywnej recenzji zgłoszonego tekstu, podpisanie umowy wydawniczej i wniesienie opłaty za wydanie.
*
*
*
*
*
*
*

Czym jest monografia naukowa współautorska Exante?

Monografia naukowa współautorska ukazująca się nakładem Wydawnictwa Naukowego Exante to spójne tematycznie zrecenzowane opracowanie naukowe, przygotowane przez  maksymalnie 3 osoby (z reguły każda reprezentuje inną jednostkę naukową), o łącznej objętości minimalnie 6 arkuszy wydawniczych, wydane drukiem i/lub w formie elektronicznej w Internecie. Monografii nadano nr ISBN, a egzemplarze obowiązkowe przekazano uprawnionym bibliotekom. Z reguły składa się z kilku rozdziałów, które powstały na podstawie złożonych przez Autorów w Wydawnictwie tekstów (uprzednio pozytywnie zaopiniowanych przez recenzenta/ów). Nazwiska Autorów widnieją  na stronie tytułowej oraz redakcyjnej. Autorzy wskazali wybraną jednostkę jako afiliację. Za udział/wydanie monografii przysługuje 25 punktów.