POLITYKA WYDAWNICZA
EXANTE WYDAWNICTWO NAUKOWE

PROFIL WYDAWNICZY

 1. Wydawnictwo Naukowe Exante wydaje publikacje o profilu naukowym w formie tradycyjnej (druk) oraz elektronicznej (otwarty dostęp, open access). W obszarze prac naukowych Exante specjalizuje się w publikacji monografii naukowych, prac habilitacyjnych i prac doktorskich; publikacji pokonferencyjnych; prac promocyjnych, tj. prace magisterskie, inżynierskie, licencjackie; artykułów naukowych w ramach wydawnictw zwartych (w formie rozdziałów); innych prac naukowych.
 2. Redakcja przyjmuje oryginalne naukowe prace przeglądowe i badawcze.
 3. Teksty przyjmowane są w ramach dwóch typów naborów: naboru ciągłego (monografie naukowe współautorskie i wieloautorskie – więcej informacji w planach wydawniczych) oraz poza naborem ciągłym (Autor zgłasza propozycję tytułu i dostarcza materiał do oceny oraz ewentualnego uwzględnienia w planie wydawniczym).

ORYGINALNOŚĆ PRAC NAUKOWYCH I PROCES RECENZOWANIA

 1. Złożone w Wydawnictwie teksty naukowe podlegają niezależnej recenzji naukowej (wewnętrznej i zewnętrznej), zleconej do przygotowania przez Exante osobom spoza Wydawnictwa. Główne recenzje zewnętrzne przygotowują osoby w stopniu naukowym co najmniej doktora habilitowanego. Recenzję naukową uzupełniającą może przygotować osoba ze stopniem naukowym doktora.
 2. Wydawnictwo nie gwarantuje pozytywnej recenzji zgłoszonego tekstu.
 3. Recenzja jest obiektywna.
 4. Ustalona procedura recenzowania jest zgodna w szczególności z zaleceniami COPE. W praktyce Wydawnictwa Naukowego Exante (dotyczy recenzji wewnętrznej) zastosowanie ma przede wszystkim tzw. „podwójna ślepa recenzja” (double-blind-review). Na etapie recenzji Recenzent i Autor nie znają swojej tożsamości. Informacje te podawane są do wiadomości stron po recenzji i wydaniu publikacji (brak konfliktu interesów). Wyjątek mogą stanowić rozprawy habilitacyjne czy doktorskie (autor z manuskryptem dostarcza dwie niezależne recenzje naukowe).
 5. Etapy zakwalifikowania tekstu do wydania (obowiązują od 1.03.2020 r.):
  Etapy kwalifikacji tekstu do wydania – dotyczy publikacji rozdziałów w ramach naborów ciągłych do monografii naukowych – szczegółowo opisano na stronie naboru tekstów KLIK.
  Etapy kwalifikacji tekstu do wydania – dotyczy wydania monografii autorskich – szczegółowo opisano na stronie KLIK
 6. Wydawca ma obowiązek ujawnienia każdego przypadku nierzetelności naukowej, w tym zastosowania procedur związanych z powiadomieniem odpowiednich instytucji.
 7. Oryginalność tekstu złożonego w wydawnictwie jest weryfikowana przez system antyplagiatowy.
 8. W trakcie przygotowywania tekstu do publikacji niedopuszczalne jest m.in. 1. przepisywanie treści z innych publikacji (w tym stron internetowych) i ich kompilacja Tekst przepisany, nawet z uwzględnieniem przypisu, jest plagiatem; 2. nierzetelne cytowanie: tekst przytaczany bezpośrednio za Autorem należy ująć w „” lub wyodrębnić kursywą; 3. manipulowanie przypisami – „sztuczne” wzbogacanie bibliografii. W spisie wykorzystanych źródeł należy uwzględnić wyłącznie publikacje przytoczone w przypisach.
 9. Wydawca podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania zjawisk ghostwriting oraz guest authorship. W umowie wydawniczej Autor potwierdza przestrzeganie zasad etyki publikacji naukowych, wskazuje udział procentowy w powstaniu dzieła (w przypadku tekstów współautorskich). Ponadto Autor już na etapie rejestrowania tekstu oraz dalej na etapie podpisania umowy wydawniczej (w sytuacji uzyskania pozytywnej recenzji) składa oświadczenie, w którym potwierdza, że: 1) przedłożony Wydawcy do rozpatrzenia tekst jest w pełni oryginalny i nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich; 2) jest świadomy, że w sytuacji ujawnienia PLAGIATU w przedłożonym Wydawcy tekście, Wydawca poinformuje afiliowaną jednostkę (tj. jednostkę naukową reprezentowaną przez Autora tekstu) o wykryciu plagiatu, co może wiązać się ze wszczęciem postępowania wyjaśniającego oraz dyscyplinarnego prowadzonego w przypadku podejrzenia popełnienia przez studenta/doktoranta/pracownika naukowego plagiatu. Pozostałe kwestie dotyczące ochrony własności intelektualnej, praw autorskich i praw pokrewnych oraz odpowiedzialności Autora i Wydawcy wynikającej z publikacji opracowania reguluje umowa wydawnicza. Więcej informacji o zasadach etyki publikacyjnej obowiązujących w Wydawnictwie znajdziecie Państwo TU.

DYSTRYBUCJA UTWORÓW NAUKOWYCH

 1. Exante Wydawnictwo Naukowe wydaje publikacje komercyjnie oraz niekomercyjnie.
 2. Publikacje wydanie niekomercyjnie dostępne są online na stronach internetowych Wydawcy ([1] exante.com.pl, [2] wydawnictwoexante.pl) i portalach komunikacji naukowej oraz repozytoriach cyfrowych, którym udzielono sublicencji.
 3. Każdy Czytelnik i podmiot trzeci (tj. biblioteki, placówki naukowe, Recenzenci) mają prawo do swobodnego korzystania z treści publikacji wydanych niekomercyjnie w zakresie licencji właściwej dla danego tytułu [z reguły Creative Commons (CC BY­‑NC­‑ND 4.0 PL) Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych.
  Treść licencji jest dostępna na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl].
 1. Nakład wydań drukowanych jest zróżnicowany i reguluje go każdorazowo umowa zawarta z Autorem.
 2. Opłata za wydanie publikacji naukowej ponoszona przez Autora wynika z kosztów procesu wydawniczego (w tym m.in. rozpatrzenie propozycji publikacji, honoraria Recenzentów; przygotowanie publikacji do wydania  – skład, korekta, projekt okładki i inne; druk; promocja publikacji w sieci).
 3. Każda publikacja otrzymuje odrębny nr ISBN (książki drukowane) i nr eISBN (książki elektroniczne). Wydawnictwo spełnia wszystkie obowiązki związane z nadaniem numeru ISBN publikacji naukowej.
 4. Autor wyraża zgodę na przetwarzanie oraz wykorzystanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych – Exante Wydawnictwo Naukowe dr Klaudia Pujer z siedzibą we Wrocławiu, ul. Buforowa 24 lok. 10, w zakresie niezbędnym dla udzielenia standardowej informacji bibliograficznej, w celach wiążących się z publikacją i rozpowszechnianiem utworu. Dane Autora podlegające publikacji w treści utworu naukowego to: tytuł zawodowy lub stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko, afiliacja (ewentualnie miejsce pracy). Dane osobowe (w tym korespondencyjne) podane w trakcie rejestracji utworu naukowego i nienaukowego za pośrednictwem strony WWW bądź  poprzez pocztę elektroniczną i w umowie wydawniczej wykorzystywane są jedynie do celów technicznych organizacji wydania, sprawozdawczych i związanych z wysyłką publikacji do Autora – książka elektroniczna i drukowana (tj. w celach związanych z finalizacją procesu wydawniczego, którego warunki w każdym przypadku precyzuje umowa wydawnicza z Autorem). Wydawca nie wykorzystuje danych osobowych Autorów/Współautorów/Redaktorów/Recenzentów w celach marketingowych, nie wydaje ich podmiotom trzecim w celach niezwiązanych z procesem wydawniczym (tj. wydaniem publikacji naukowej).