POLITYKA WYDAWNICZA
EXANTE WYDAWNICTWO NAUKOWE

PROFIL WYDAWNICZY

 1. Wydawnictwo Naukowe Exante wydaje publikacje o profilu naukowym w formie tradycyjnej (druk) oraz elektronicznej (otwarty dostęp, open access). W obszarze prac naukowych Exante specjalizuje się w publikacji monografii naukowych, prac habilitacyjnych i prac doktorskich; publikacji pokonferencyjnych; prac promocyjnych, tj. prace magisterskie, inżynierskie, licencjackie; artykułów naukowych w ramach wydawnictw zwartych (w formie rozdziałów); innych prac naukowych.
 2. Redakcja przyjmuje oryginalne naukowe prace przeglądowe i badawcze.
 3. Teksty przyjmowane są w ramach dwóch typów naborów: naboru ciągłego (monografie naukowe współautorskie i wieloautorskie – więcej informacji w planach wydawniczych) oraz poza naborem ciągłym (Autor zgłasza propozycję tytułu i dostarcza materiał do oceny oraz ewentualnego uwzględnienia w planie wydawniczym).

ORYGINALNOŚĆ PRAC NAUKOWYCH I PROCES RECENZOWANIA

 1. Złożone w Wydawnictwie teksty naukowe podlegają niezależnej recenzji naukowej, zleconej do przygotowania przez Exante osobom spoza Wydawnictwa. Główne recenzje zewnętrzne przygotowują osoby w stopniu naukowym co najmniej doktora habilitowanego. Recenzję naukową uzupełniającą może przygotować osoba ze stopniem naukowym doktora.
 2. Wydawnictwo nie gwarantuje pozytywnej recenzji zgłoszonego tekstu.
 3. Recenzja jest obiektywna. W praktyce Wydawnictwa Naukowego Exante zastosowanie ma tzw. „podwójna ślepa recenzja” (double-blind-review). Na etapie recenzji Recenzent i Autor nie znają swojej tożsamości. Informacje te podawane są do wiadomości stron po recenzji i wydaniu publikacji (brak konfliktu interesów).
 4. Etapy zakwalifikowania tekstu do wydania:
  Dostarczenie do Wydawnictwa tekstu sformatowanego zgodnie z wytycznymi edycyjnymi dostępnymi na stronie internetowej naborów.
  Wstępna ocena wewnętrzna tekstu. Po pozytywnej ocenie, podpisanie umowy wydawniczej i skierowanie tekstu do recenzji zewnętrznej. Czas oczekiwania na wyniki recenzji wynosi od 7 do 30 dni. Negatywny wynik recenzji wewnętrznej skutkuje odrzuceniem tekstu.
  Wyniki recenzji zewnętrznej: 1. przyjęcie tekstu bez poprawek; 2. skierowanie tekstu do modyfikacji zgodnie z uwagami Recenzenta; 3. odrzucenie tekstu.
  W każdym przypadku Autor powiadamiany jest o wynikach recenzji drogą mailową. Nazwiska Recenzentów ujawniane są po wydaniu publikacji.
  Wniesienie opłaty wydawniczej w sytuacji pozytywnej recenzji tekstu.
  Autor ma 10 dni na wniesienie ewentualnych modyfikacji w tekście, zgodnie z uwagami Recenzenta(ów).
  Przygotowanie publikacji do wydania.
  Publikacja zgodnie z terminami uwzględnionymi w planie wydawniczym lub indywidualnymi ustaleniami.
 5. Wydawca ma obowiązek ujawnienia każdego przypadku nierzetelności naukowej, w tym zastosowania procedur związanych z powiadomieniem odpowiednich instytucji.
 6. Oryginalność tekstu złożonego w wydawnictwie jest weryfikowana przez system antyplagiatowy.
 7. W trakcie przygotowywania tekstu do publikacji niedopuszczalne jest m.in. 1. przepisywanie treści z innych publikacji (w tym stron internetowych) i ich kompilacja Tekst przepisany, nawet z uwzględnieniem przypisu, jest plagiatem; 2. nierzetelne cytowanie: tekst przytaczany bezpośrednio za Autorem należy ująć w „” lub wyodrębnić kursywą; 3. manipulowanie przypisami – „sztuczne” wzbogacanie bibliografii. W spisie wykorzystanych źródeł należy uwzględnić wyłącznie publikacje przytoczone w przypisach.
 8. Wydawca podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania zjawisk ghostwriting oraz guest authorship. W umowie wydawniczej Autor potwierdza przestrzeganie zasad etyki publikacji naukowych, wskazuje udział procentowy w powstaniu dzieła (w przypadku tekstów współautorskich). Ponadto Autor już na etapie rejestrowania tekstu oraz dalej na etapie podpisania umowy wydawniczej (w sytuacji uzyskania pozytywnej recenzji) składa oświadczenie, w którym potwierdza, że: 1) przedłożony Wydawcy do rozpatrzenia tekst jest w pełni oryginalny i nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich; 2) jest świadomy, że w sytuacji ujawnienia PLAGIATU w przedłożonym Wydawcy tekście, Wydawca poinformuje afiliowaną jednostkę (tj. jednostkę naukową reprezentowaną przez Autora tekstu) o wykryciu plagiatu, co może wiązać się ze wszczęciem postępowania wyjaśniającego oraz dyscyplinarnego prowadzonego w przypadku podejrzenia popełnienia przez studenta/doktoranta/pracownika naukowego plagiatu. Pozostałe kwestie dotyczące ochrony własności intelektualnej, praw autorskich i praw pokrewnych oraz odpowiedzialności Autora i Wydawcy wynikającej z publikacji opracowania reguluje umowa wydawnicza.

DYSTRYBUCJA UTWORÓW NAUKOWYCH

 1. Exante Wydawnictwo Naukowe wydaje publikacje komercyjnie oraz niekomercyjnie.
 2. Publikacje wydanie niekomercyjnie dostępne są online na stronach internetowych Wydawcy ([1] exante.com.pl, [2] wydawnictwoexante.pl) i portalach komunikacji naukowej oraz repozytoriach cyfrowych, którym udzielono sublicencji.
 3. Każdy Czytelnik i podmiot trzeci (tj. biblioteki, placówki naukowe, Recenzenci) mają prawo do swobodnego korzystania z treści publikacji wydanych niekomercyjnie w zakresie licencji właściwej dla danego tytułu [z reguły Creative Commons (CC BY­‑NC­‑ND 4.0 PL) Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych.
  Treść licencji jest dostępna na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl].
 1. Nakład wydań drukowanych jest zróżnicowany i reguluje go każdorazowo umowa zawarta z Autorem.
 2. Opłata za wydanie publikacji naukowej ponoszona przez Autora wynika z kosztów procesu wydawniczego (w tym m.in. rozpatrzenie propozycji publikacji, honoraria Recenzentów; przygotowanie publikacji do wydania  – skład, korekta, projekt okładki i inne; druk; promocja publikacji w sieci).
 3. Każda publikacja otrzymuje odrębny nr ISBN (książki drukowane) i nr eISBN (książki elektroniczne). Wydawnictwo spełnia wszystkie obowiązki związane z nadaniem numeru ISBN publikacji naukowej.
 4. Autor wyraża zgodę na przetwarzanie oraz wykorzystanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych – Exante Wydawnictwo Naukowe dr Klaudia Pujer z siedzibą we Wrocławiu, ul. Buforowa 24 lok. 10, w zakresie niezbędnym dla udzielenia standardowej informacji bibliograficznej, w celach wiążących się z publikacją i rozpowszechnianiem utworu. Dane Autora podlegające publikacji w treści utworu naukowego to: tytuł zawodowy lub stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko, afiliacja (ewentualnie miejsce pracy). Dane osobowe (w tym korespondencyjne) podane w trakcie rejestracji utworu naukowego i nienaukowego za pośrednictwem strony WWW bądź  poprzez pocztę elektroniczną i w umowie wydawniczej wykorzystywane są jedynie do celów technicznych organizacji wydania, sprawozdawczych i związanych z wysyłką publikacji do Autora – książka elektroniczna i drukowana (tj. w celach związanych z finalizacją procesu wydawniczego, którego warunki w każdym przypadku precyzuje umowa wydawnicza z Autorem). Wydawca nie wykorzystuje danych osobowych Autorów/Współautorów/Redaktorów/Recenzentów w celach marketingowych, nie wydaje ich podmiotom trzecim w celach niezwiązanych z procesem wydawniczym (tj. wydaniem publikacji naukowej).