Profil wydawniczy

Exante specjalizuje się w wydawaniu publikacji i prac naukowych w formie książkowej oraz elektronicznej.

Oferujemy możliwość wydania:

Usługa wydawnicza obejmuje: recenzje naukowe (uwarunkowana wybranym wariantem wydania), korektę, redakcję, prosty projekt okładki, realizację obowiązków wynikających z nadania książce nr ISBN, wydanie elektroniczne i/lub papierowe.

Cennik

Wydanie monografii naukowej w języku polskim

OBJĘTOŚĆ

RECENZJA DOKTORSKA

RECENZJA PROFESORSKA

Z RECENZJĄ DOSTARCZONĄ PRZEZ AUTORA*

6 arkuszy wydawniczych [240 tys. znaków typograficznych ze spacjami]. W cenie: wydanie elektroniczne,
3 egzemplarze papierowe (inny nakład - dodatkowo płatny), recenzja (w zależności od wariantu), skład, korekta, projekt okładki (tył, przód), nadany nr ISBN, promocja w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych

2 600 zł

2 950 zł

2 000 zł

od 7 do 12 arkuszy wydawniczych [od 280 do 480 tys. znaków typograficznych ze spacjami]. W cenie: wydanie elektroniczne, 3 egzemplarze papierowe (inny nakład - dodatkowo płatny), recenzja (w zależności od wariantu), skład, korekta, projekt okładki (tył, przód), nadany nr ISBN, promocja w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych

od 2 900 zł

od 3 250 zł

od 2 300 zł

Inna objętość

do uzgodnienia

do uzgodnienia

do uzgodnienia

*Recenzja musi być obiektywna. Opcja dotyczy wyłącznie prac dyplomowych, inżynierskich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, gdzie przygotowanie recenzji zleciła jednostka macierzysta (uczelnia).

Wydanie monografii naukowej w języku angielskim

OBJĘTOŚĆ

RECENZJA DOKTORSKA

RECENZJA PROFESORSKA

Z RECENZJĄ DOSTARCZONĄ PRZEZ AUTORA*

6 arkuszy wydawniczych [240 tys. znaków typograficznych ze spacjami]. W cenie: wersja elektroniczna, 3 egzemplarze papierowe (inny nakład - dodatkowo płatny), recenzja (w zależności od wariantu), skład, korekta, projekt okładki (tył, przód), nadany nr ISBN, promocja w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych

3 700 zł

4 200 zł

3 200 zł

Od 7 do 12 arkuszy wydawniczych [od 280 do 480 tys. znaków typograficznych ze spacjami]. W cenie: wydanie elektroniczne, 3 egzemplarze papierowe (inny nakład - dodatkowo płatny), recenzja (w zależności od wariantu), skład, korekta, projekt okładki (tył, przód), nadany nr ISBN, promocja w serwisach partnerskich, mediach społecznościowych i w trakcie wydarzeń naukowych

od 4 100 zł

od 4 600 zł

od 3 700 zł

Inna objętość

do uzgodnienia

do uzgodnienia

do uzgodnienia

*Recenzja musi być obiektywna. Opcja dotyczy wyłącznie prac dyplomowych, inżynierskich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, gdzie przygotowanie recenzji zleciła jednostka macierzysta (uczelnia).

Wydanie innej publikacji naukowej

OBJĘTOŚĆ

CENA

0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 11 stron znormalizowanego maszynopisu)

430 zł

1 arkusz wydawniczy (40 tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 22 stron znormalizowanego maszynopisu)

800 zł

2 arkusze wydawnicze (80 tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 44 stron znormalizowanego maszynopisu)

1 150 zł

3 arkusze wydawnicze (120 tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 66 stron znormalizowanego maszynopisu)

1 470 zł

4 arkusze wydawnicze (160 tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 88 stron znormalizowanego maszynopisu)

1 660 zł

5 arkuszy wydawniczych (200 tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 111 stron znormalizowanego maszynopisu)

1 780 zł

6 arkuszy wydawniczych (240 tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 133 stron znormalizowanego maszynopisu)

1 850 zł

Inna objętość

do uzgodnienia

 

W cenie: wydanie elektroniczne, skład, korekta, prosty projekt okładki, nadany nr ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom; recenzja naukowa (opcja dodatkowo płatna), wydanie papierowe (dodatkowa opłata uwarunkowana nakładem).

Zadaj pytanie

W treści wiadomości należy uwzględnić m.in. typ publikacji do wydania, objętość publikacji (liczba znaków typograficznych ze spacjami), preferowany czas realizacji, informację o recenzji (recenzja dostarczona przez Autora/recenzja po stronie Wydawnictwa).

Zapytania prosimy kierować na adres mailowy:

redakcja@wydawnictwoexante.pl

lub skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego poniżej.

Czas realizacji: od 14 dni do 2 miesięcy.

Formularz kontaktowy

*
*
*
*

Szczegóły oferty – podstawowe definicje

Publikacją naukową jest artykuł naukowy lub opracowanie mające charakter monograficzny, polemiczny, przeglądowy, głosa bądź komentarz prawniczy, które poddano procedurze recenzji naukowej i opublikowano. Publikacja naukowa może prezentować wyniki badań naukowych bądź prac rozwojowych, mających charakter: empiryczny, teoretyczny, techniczny, analityczny. Każda publikacja naukowa powinna prezentować  metodykę badań naukowych lub prac rozwojowych, przebieg procesu badawczego i jego wyniki, jak i wnioski (łącznie z wyszczególnieniem cytowanej literatury w formie przypisów i bibliografii.

Do dorobku naukowo-badawczego w przypadku publikacji naukowych można zaliczyć prace opublikowane w:

  • książkach/monografiach autorskich lub współautorskich [nazwiska Autora(ów) uwzględniono na stronie tytułowej książki],
  • książkach/monografiach wieloautorskich pod redakcją [publikacja taka ma redaktora, nazwiska Autorów uwzględnione są w artykułach, które składają się na większą całość – np. w formie rozdziałów, czyli książkę);
  • czasopismach i publikacjach zbiorowych,
  • publikacjach pokonferencyjnych,
  • innych publikacjach.

Monografia naukowa autorska ukazująca się nakładem Wydawnictwa Naukowego Exante to spójne tematycznie opracowanie naukowe, przygotowane przez  jedną osobę, o łącznej objętości minimalnie 6 arkuszy wydawniczych, wydane drukiem i/lub w formie elektronicznej w Internecie. Monografii nadano nr ISBN, a egzemplarze obowiązkowe przekazano uprawnionym bibliotekom. Z reguły składa się z kilku rozdziałów, które powstały na podstawie złożonego przez Autora w Wydawnictwie tekstu (pozytywnie zaopiniowanego przez recenzenta/ów). Nazwisko Autora widnieje na stronie tytułowej oraz redakcyjnej. Autor wskazał wybraną jednostkę jako afiliację.

Monografia naukowa współautorska ukazująca się nakładem Wydawnictwa Naukowego Exante to spójne tematycznie opracowanie naukowe, przygotowane przez  maksymalnie 3 osoby (z reguły każda reprezentuje inną jednostkę naukową), o łącznej objętości minimalnie 6 arkuszy wydawniczych, wydane drukiem i/lub w formie elektronicznej w Internecie. Monografii nadano nr ISBN, a egzemplarze obowiązkowe przekazano uprawnionym bibliotekom. Z reguły składa się z kilku rozdziałów, które powstały na podstawie złożonych przez Autorów w Wydawnictwie tekstów (uprzednio pozytywnie zaopiniowanych przez recenzenta/ów). Nazwisko Autorów widnieją  na stronie tytułowej oraz redakcyjnej.

Monografia naukowa wieloautorska to spójne tematycznie opracowanie naukowe, przygotowane przez co najmniej 4 osoby, o objętości minimalnie 6 arkuszy wydawniczych, wydane drukiem i/lub w formie elektronicznej w Internecie.  Monografii nadano nr ISBN a egzemplarze obowiązkowe przekazano uprawnionym bibliotekom. Składa się na nią kilka lub kilkanaście rozdziałów, które powstały na podstawie złożonych przez Autorów w Wydawnictwie tekstów (pozytywnie zaopiniowanych przez recenzentów). Książka pod redakcją naukową.

Publikacja pokonferencyjna (tzw. conference proceedings)  to praca zbiorowa pod redakcją, publikacja wieloautorska. Z reguły uwzględnia kilkanaście artykułów pozytywnie zaopiniowanych przez recenzentów, których treść Autorzy zreferowali w trakcie konferencji (uprzednia prelekcja nie jest regułą).

Definicje opracowano na podstawie: Rozporządzenia Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. 2016, poz. 2154) – uchylono 1.10.2018 r. (na dzień 31.12.2018 r. brak nowego rozporządzenia dotyczącego ewaluacji jednostek naukowych).