Profil wydawniczy

Exante specjalizuje się w wydawaniu publikacji i prac naukowych w formie książkowej oraz elektronicznej.

Oferujemy możliwość wydania:

 • monografii autorskiej,
 • monografii współautorskiej,
 • publikacji naukowej innej niż monografia,
 • publikacji pokonferencyjnej,
 • publikacji będącej rezultatem innych wydarzeń naukowych,
 • prac habilitacyjnych i doktorskich (również w formie monografii naukowych),
 • prac promocyjnych: magisterskich, inżynierskich, licencjackich (również w formie monografii naukowych).

Wydanie książki naukowej finansuje Autor.  Partycypuje on w zyskach z jej sprzedaży w przypadku książek autorskich i współautorskich – do 3 Autorów (w wysokości 45% –  książka papierowa, 55% – ebook) . Autor udziela Wydawcy licencji na rozpowszechnianie utworu, co oznacza, że może dowolnie dysponować utworem. Istnieje możliwość samodzielnej sprzedaży wydanych u nas książek papierowych, jak i ponowne wydanie książki u innego Wydawcy.

Cennik

Wydanie książki (monografii) naukowej w języku polskim

OBJĘTOŚĆ

OPŁATA ZA WYDANIA

do 6 arkuszy wydawniczych [240 tys. znaków typograficznych ze spacjami]

2 600 zł

od 7 do 12 arkuszy wydawniczych [od 280 do 480 tys. znaków typograficznych ze spacjami]

od 2 900 zł

inna objętość

do uzgodnienia

 

Wydanie książki (monografii) naukowej w języku angielskim

OBJĘTOŚĆ

OPŁATA ZA WYDANIE

do 6 arkuszy wydawniczych [240 tys. znaków typograficznych ze spacjami]

do uzgodnienia

Od 7 do 12 arkuszy wydawniczych [od 280 do 480 tys. znaków typograficznych ze spacjami]

do uzgodnienia

inna objętość

do uzgodnienia

W cenie (opłata za wydanie):

1. E-WYDANIE: wydanie elektroniczne (ebook: PDF, EPUB, MOBI).
2. WYDANIE PAPIEROWE: (3 egzemplarze autorskie: środek – zadruk w czerni i bieli, papier offset 80 g;  okładka – miękka, w kolorze, drukowana na kartonie 250 g).
3. USŁUGI WYDAWNICZE: recenzja naukowa (patrz: Polityka wydawnicza, ustalona procedura recenzowania jest zgodna w szczególności z zaleceniami COPE), korekta, redakcja (w tym opieka redaktora), skład, prosty projekt okładki, nadanie numerów ISBN, przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom, sprzedaż utworu za pośrednictwem stron internetowych Wydawcy, ewentualna dystrybucja książki do księgarń stacjonarnych i internetowych (w zależności od zainteresowania dystrybutorów), promocja w serwisach partnerskich i mediach społecznościowych.
Każda zmiana w ww. pakiecie cenowym (np. z okładki miękkiej na twardą, dodatkowy wydruk stron kolorowych) wiąże się z ponowną wyceną wydania konkretnej publikacji.

Autor może zdecydować o wydaniu niekomercyjnym.

 

Zadaj pytanie

W treści wiadomości należy uwzględnić m.in. typ publikacji do wydania, objętość publikacji (liczba znaków typograficznych ze spacjami), preferowany czas realizacji, inne ważne z punktu widzenia Autora informacje.

Zapytania prosimy kierować na adres mailowy:

redakcja@wydawnictwoexante.pl

lub skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego poniżej.

Czas realizacji: od 14 dni do 3 miesięcy.

Szczegóły oferty – podstawowe definicje

Publikacją naukową jest artykuł naukowy lub opracowanie mające charakter monograficzny, polemiczny, przeglądowy, głosa bądź komentarz prawniczy, które poddano procedurze recenzji naukowej i opublikowano. Publikacja naukowa może prezentować wyniki badań naukowych bądź prac rozwojowych, mających charakter: empiryczny, teoretyczny, techniczny, analityczny. Każda publikacja naukowa powinna prezentować  metodykę badań naukowych lub prac rozwojowych, przebieg procesu badawczego i jego wyniki, jak i wnioski (łącznie z wyszczególnieniem cytowanej literatury w formie przypisów i bibliografii.

Do dorobku naukowo-badawczego w przypadku publikacji naukowych można zaliczyć prace opublikowane w:

 • książkach/monografiach autorskich lub współautorskich [nazwiska Autora(ów) uwzględniono na stronie tytułowej książki],
 • książkach/monografiach wieloautorskich pod redakcją [publikacja taka ma redaktora, nazwiska Autorów uwzględnione są w artykułach, które składają się na większą całość – np. w formie rozdziałów, czyli książkę);
 • czasopismach i publikacjach zbiorowych,
 • publikacjach pokonferencyjnych,
 • innych publikacjach.

Monografia naukowa autorska ukazująca się nakładem Wydawnictwa Naukowego Exante to spójne tematycznie opracowanie naukowe (publikacja książkowa), przygotowane przez  jedną osobę, wydane drukiem i/lub w formie elektronicznej w Internecie (e-wydanie). Przedstawia określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy. Opatrzono ją przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Monografii nadano nr ISBN, a egzemplarze obowiązkowe przekazano uprawnionym bibliotekom. Z reguły składa się z kilku rozdziałów, które powstały na podstawie złożonego przez Autora w Wydawnictwie tekstu (pozytywnie zaopiniowanego przez recenzenta/ów). Nazwisko Autora widnieje na stronie tytułowej oraz redakcyjnej. Autor wskazał wybraną jednostkę jako afiliację.

Monografia naukowa współautorska ukazująca się nakładem Wydawnictwa Naukowego Exante to spójne tematycznie opracowanie naukowe, przygotowane przez  maksymalnie 3 osoby (z reguły każda reprezentuje inną jednostkę naukową), wydane drukiem i/lub w formie elektronicznej w Internecie (e-wydanie). Przedstawia określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy. Opatrzono ją przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Monografii nadano nr ISBN, a egzemplarze obowiązkowe przekazano uprawnionym bibliotekom. Z reguły składa się z kilku rozdziałów, które powstały na podstawie złożonych przez Autorów w Wydawnictwie tekstów (uprzednio pozytywnie zaopiniowanych przez recenzenta/ów). Nazwisko Autorów widnieją  na stronie tytułowej oraz redakcyjnej.

Monografia naukowa wieloautorska to spójne tematycznie opracowanie naukowe, przygotowane przez co najmniej 4 osoby, wydane drukiem i/lub w formie elektronicznej w Internecie (e-wydanie). Przedstawia określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy. Opatrzono ją przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Monografii nadano nr ISBN a egzemplarze obowiązkowe przekazano uprawnionym bibliotekom. Składa się na nią kilka lub kilkanaście rozdziałów, które powstały na podstawie złożonych przez Autorów w Wydawnictwie tekstów (pozytywnie zaopiniowanych przez recenzentów). Książka pod redakcją naukową.

Publikacja pokonferencyjna (tzw. conference proceedings)  to praca zbiorowa pod redakcją, publikacja wieloautorska. Z reguły uwzględnia kilkanaście artykułów pozytywnie zaopiniowanych przez recenzentów, których treść Autorzy zreferowali w trakcie konferencji (uprzednia prelekcja nie jest regułą).

Definicje opracowano na podstawie: Rozporządzenia Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 2154) – uchylono 1.10.2018 r. oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392).