Monografia naukowa autorska

Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim

Autor
dr Berenika Dyczek
Recenzent
prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
25 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-79-0 (wersja elektroniczna)
Data wydania: czerwiec 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-78-3 (wersja drukowana)
Data wydania: czerwiec 2018 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

ROZDZIAŁ 1

WAŻNIEJSZE PROCESY HISTORYCZNE NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM

1.1. NIEKTÓRE ŹRÓDŁA HISTORYCZNE WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

1.2. ŚLĄSK CIESZYŃSKI ZA PANOWANIA PIASTÓW, LUKSEMBURGÓW I HABSBURGÓW

1.3. REFORMACJA I KONTRREFORMACJA W KSIĘSTWIE CIESZYŃSKIM

1.4. ZNACZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I OŚWIATOWEJ DLA ROZWOJU IDEI NARODOWOTWÓRCZYCH

1.5. I WOJNA ŚWIATOWA NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM

1.6. II WOJNA ŚWIATOWA NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM

1.7. ŚLĄSK CIESZYŃSKI W LATACH 1945-1989

1.8. HISTORIA JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY O ZMIANACH SPOŁECZNYCH

ROZDZIAŁ 2

OD AKTYWNOŚCI KULTUROWEJ I SPOŁECZNEJ DO KAPITAŁU KULTUROWEGO I SPOŁECZNEGO

2.1. ROLA RÓŻNORODNOŚCI RELIGIJNEJ W KSZTAŁTOWANIU OTWARTOŚCI I AKTYWNOŚCI JEDNOSTEK

2.2. SOCJALIZACJA A AKTYWNOŚĆ KULTUROWA I SPOŁECZNA MŁODZIEŻY NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM

2.3. ROLA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO I PROTESTANCKIEGO

2.4. SPOŁECZNE PRZYCZYNY AKTYWNOŚCI

2.5. KONCEPCJA KAPITAŁU KULTUROWEGO I SPOŁECZNEGO

ROZDZIAŁ 3

KAPITAŁ KULTUROWY JAKO TEORIA I STRATEGIA BADAWCZA

3.1. O NIEKTÓRYCH NAUKOWYCH POJĘCIACH I POGLĄDACH DOTYCZĄCYCH KULTURY

3.2. TEORIA BOURDIEU JAKO SYSTEM CAŁOŚCIOWY I RELACYJNY. OBIEKTYWIZACJA KAPITAŁU KULTUROWEGO I SPOŁECZNEGO

3.2.1. Kapitał kulturowy w ujęciu P. Bourdieu

3.2.2. Podział kapitału kulturowego

3.2.3. Sposoby nabywania kapitału kulturowego

3.2.4. Kapitał odziedziczony a kapitał nabyty

3.3. TEORIA BERNSTEINA W KONTEKŚCIE TEORII KAPITAŁU KULTUROWEGO BOURDIEU

3.3.1. Kompetencje językowe. Kod ograniczony i rozbudowany

3.3.2. Socjalizacja a kody językowe

ROZDZIAŁ 4

KAPITAŁ SPOŁECZNY JAKO TEORIA I STRATEGIA BADAWCZA

4.1. POCZĄTKI KONCEPCJI KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

4.2. KAPITAŁ SPOŁECZNY W UJĘCIU COLEMANA. KAPITAŁ SPOŁECZNY A KAPITAŁ LUDZKI

4.3. KAPITAŁ SPOŁECZNY W UJĘCIU PUTNAMA

4.4. KAPITAŁ SPOŁECZNY W UJĘCIU FUKUYAMY

4.5. WĄSKA I SZEROKA DEFINICJA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

4.6. TEORIE SIECI JAKO ROZWINIĘCIE KONTEKSTU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

4.7. NEOINSTYTUCJONALIZM JAKO CZYNNIK KONTEKSTOWY KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

4.8. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE A KAPITAŁ SPOŁECZNY

4.9. NEGATYWNE SKUTKI KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

4.10. KAPITAŁ SPOŁECZNY A KULTURA

4.11. TEORIA OSOBOWOŚCI SPOŁECZNEJ FLORIANA ZNANIECKIEGO, CZYLI KULTUROWA WIZJA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

4.11.1. Osobowość społeczna jako pojęcie operacjonalizujące kapitał społeczny

ROZDZIAŁ 5

ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ

5.1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE KAPITAŁU KULTUROWEGO ORAZ SPOŁECZNEGO

5.1.1. Kapitał kulturowy

5.1.2. Kulturowa wizja kapitału społecznego

5.2 KONCEPTUALIZACJA

5.2.1. Konceptualizacja pojęcia kapitał kulturowy

5.2.2. Konceptualizacja pojęcia kapitał społeczny

5.3. PYTANIA BADAWCZE

5.4. HIPOTEZY

5.5. WYBÓR METODY I NARZĘDZIA BADAWCZEGO

5.6. DOBÓR PRÓBY

ROZDZIAŁ 6

POPULACJA GENERALNA ORAZ CECHY ZBIOROWOŚCI

6.1. CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW BADAŃ

6.1.1. Cechy społeczno-demograficzne

6.1.2. Pochodzenie i poziom zakorzenienia

6.1.3. Sytuacja materialno-bytowa

ROZDZIAŁ 7

KAPITAŁ KULTUROWY JAKO KOMPETENCJE KULTUROWE I JĘZYKOWE

7.1. KOMPETENCJE JĘZYKOWE I ICH FORMY. KOD ROZBUDOWANY I OGRANICZONY

7.1.1. Estetyka materialna

7.1.2. Praktyczność vs indywidualizm

7.1.3. Sprawozdawczy vs krytyczny odbiór tekstów kultury

7.1.4. Samorealizacja vs autoteliczna towarzyskość (czas wolny)

7.2. KOMPETENCJE KULTUROWE I ICH FORMY. PODZIAŁ NA FORMĘ I TREŚĆ

7.2.1. Uczestnictwo w kulturze

7.2.2. Literatura

7.2.3. Muzyka

7.2.4. Malarstwo

7.2.5. Sztuka filmowa

7.3. KAPITAŁ KULTUROWY WSKAŹNIKI OGÓLNE

7.3.1. Model dychotomiczny

7.3.2. Model gradacyjny. Transformacja modelu jakościowego na ilościowy

ROZDZIAŁ 8

KAPITAŁ SZKOLNY

8.1. WIEDZA A DOŚWIADCZENIE

8.2. WIEDZA, CZYLI SFERA EDUKACJI FORMALNEJ

8.3. DOŚWIADCZENIE, CZYLI SFERA PRAKTYKI JĘZYKOWEJ (EDUKACJA NIEFORMALNA)

8.4. STOSUNEK DO KAPITAŁU SZKOLNEGO. RELACJE MIĘDZY KAPITAŁEM SZKOLNYM A SPOŁECZNYM

8.5. DYSPOZYCJA ESTETYCZNA A „WOLNOŚĆ OD KONIECZNOŚCI EKONOMICZNEJ” WYBÓR KIERUNKÓW STUDIÓW

8.6. ZNACZENIE KAPITAŁU SZKOLNEGO

ROZDZIAŁ 9

KAPITAŁ SPOŁECZNY JAKO EKSPANSYJNE DĄŻNOŚCI DO SAMODZIELNOŚCI SPOŁECZNEJ ORAZ PRZYSTOSOWANIA OSOBISTEGO

9.1. EKSPANSYJNE DĄŻNOŚCI DO SAMODZIELNOŚCI SPOŁECZNEJ

9.1.1. Aktywność wiązana z organizacjami świeckimi

9.1.2. Aktywność związana z instytucją Kościoła

9.1.3. Nieformalna aktywność. Struktura spędzania czasu wolnego

9.2. EKSPANSYJNE DĄŻNOŚCI DO PRZYSTOSOWANIA OSOBISTEGO

9.2.1. Optymizm w kontaktach społecznych i życiu politycznym

9.2.2. Struktura kontaktów towarzyskich oraz rodzinnych

9.2.3. Rola wartości w kapitale społecznym

9.3. KULTURA A KAPITAŁ SPOŁECZNY

9.3.1. Kompetencje międzykulturowe

9.3.2. Kompetencje technologiczne

9.3.3. Kompetencje sieciowe