Monografia naukowa współautorska

Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Studia przypadków

Autorzy
dr hab. inż. Wiesław Danielak (Uniwersytet Zielonogórski)
dr inż. Mariusz Kapusta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza)
dr inż. Marta Kraszewska (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza)
Recenzenci
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
dr Klaudia Pujer
25 pkt za publikację
ISBN: 978-83-66187-07-8 (wersja elektroniczna/PDF)
Data wydania: wrzesień 2018 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-06-1 (druk/oprawa miękka)
Data wydania: wrzesień 2018 (druk/oprawa miękka)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

ROZDZIAŁ 1. KONCEPCJE I METODY W ZARZĄDZANIU INNOWACJAMI

1.1. WPROWADZENIE

1.2. ISTOTA I UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA DZIAŁALNOŚCIĄ INNOWACYJNĄ

1.3. WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE I METODY W ZARZĄDZANIU INNOWACJAMI

1.3.1. Koncepcje i metody zorientowane na kształtowaniu relacji międzyorganizacyjnych w sferze innowacji (zarządzanie wiedzą, open knowledge, open innovation, design thinking, crowdsourcing, user-driven innovation, CRM – Customer Relationship Management)

1.3.2. Koncepcje i metody odnoszące się do procesu zarządzania przedsiębiorstwem (zarządzanie strategiczne, CSR – Corporate Social Responsibility, zarzadzania wartością, komunikacja marketingowa, zarządzanie logistyczne, zarządzanie procesami, kapitał intelektualny, benchmarking, outsourcing, controlling)

1.3.3. Koncepcje i metody zorientowane na zarządzanie zmianami (zarządzanie zmianami, zarządzanie projektami) oraz zorientowane na formy organizacji (organizacja ucząca się, inteligentna, sieciowa, wirtualna)

1.4. ISTOTA I UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW

1.4.1. Korzyści wynikające z powiązań w klastrze

1.4.2. Rozwój inicjatyw klastrowych w regionie

1.5. PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 2. SZTUCZNA INTELIGENCJA I RPA JAKO INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA WYKORZYSTYWANE W PRZEDSIĘBIORSTWACH CELEM ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI ICH DZIAŁANIA

2.1. WPROWADZENIE

2.2. AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH

2.2.1. Systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem

2.2.2. Automatyzacja procesów RPA

2.2.3. RPA – perspektywy rozwoju i prognozy na przyszłość

2.3. SZTUCZNA INTELIGENCJA W BIZNESIE

2.3.1. Sztuczne sieci neuronowe w ekonomii

2.3.2. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w inwestowaniu w instrumenty pochodne

2.4. SZTUCZNA INTELIGENCJA A OPCJE NA INDEKS WIG20 – STUDIUM PRZYPADKU

2.4.1. Budowa sieci neuronowej

2.4.2. Wyniki eksperymentów
2.5. PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 3. INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE KREOWANIA KULTURY BEZPIECZEŃSTWA PRACY W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

3.1. WPROWADZENIE

3.2. SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

3.2.1. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem według norm PN-N-18000

3.2.2. Szkolenia pracowników jako element SZBHP

3.2.3. Świadomość pracowników i kultura bezpieczeństwa pracy

3.3. ANALIZA I OCENA WPŁYWU SZKOLEŃ NA KREOWANIE KULTURY BEZPIECZEŃSTWA – STUDIUM PRZYPADKU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA WYDOBYWCZEGO

3.3.1. Wpływ kierownictwa na poprawę BHP

3.3.2. Ankiety dla pracowników na stanowiskach robotniczych

3.3.3. Ankiety dla pracowników na stanowiskach dozoru górniczego

3.3.4. Badania absorpcji wiedzy BHP w przedsiębiorstwie wydobywczym

3.3.5. Analiza wyników badań

3.4. PODSUMOWANIE