Monografia naukowa współautorska Autorzy: Daria Becker-Pestka, Grzegorz Kubiński, Majka Łojko

Różne obszary wykluczenia społecznego w Polsce. Wybrane zagadnienia

Recenzent
dr hab. Mirosław Grewiński, prof. WSP im. J. Korczaka w Warszawie
25 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-33-2 (wersja elektroniczna)
Data wydania: lipiec 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-32-5 (wersja drukowana)
Data wydania: lipiec 2017 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

 Spis treści

ROZDZIAŁ 1. WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W POLSCE – OD TEORII DO PRAKTYKI

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE JAKO PROCES – PRZEGLĄD POJĘĆ I KONCEPCJI

WIELOWYMIAROWOŚĆ WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W POLSCE – OBSZARY I WSKAŹNIKI

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W POLSCE

PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 2. WYBRANE ASPEKTY PSYCHOSPOŁECZNE OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE. WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W WYBRANYCH TEORIACH SOCJOLOGICZNYCH

SPOŁECZNE RELACJE ODMIENNOŚCI

KSZTAŁTOWANIE SIĘ I FUNKCJONOWANIE STYGMATÓW SPOŁECZNYCH I MARGINALIZACJI

PSYCHOSPOŁECZNE CZYNNIKI WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO

PROCESY WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO WYBRANYCH JEDNOSTEK I GRUP

WYBRANE KWESTIE PROFILAKTYKI GRUP WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE

ROZDZIAŁ 3. INSTYTUCJONALNE FORMY OPIEKI NAD GRUPAMI WYKLUCZONYMI NA PRZYKŁADZIE RODZIN DYSFUNKCYJNYCH I OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH ZAKŁADY KARNE CASE STUDY NA PODSTAWIE WYWIADU Z PRACOWNIKIEM MOPR

PODSTAWY TEORETYCZNE I KONTEKST BADAŃ

OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE

STUDIA PRZYPADKÓW

Instytucjonalne formy opieki nad rodzinami dysfunkcyjnymi – case study

Formy instytucjonalnego wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne – case study

Zmiany w obszarze wsparcia rodzin dysfunkcyjnych i osób opuszczających zakłady

karne

PODSUMOWANIE